• Сегодня: Понедельник, 5 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 5 Карагыс айы, 2022

Киели борышлардынъ бириси

admin
Ноябрь24/ 2017

Буьгуьнлерде Анжела Дженали кызы Мусаева бесинши кере ана болып, сол наьсипли сезимди юрегиннен оьткерип, балаларына суьйинип туры. Ол эки увыл ман уьш ярасык кызлардынъ анасы. Анжела Дженали кызы балаларына тек ийги тербия бермеге шалысады. 
Мен балаларыма: «Яшав бойынша аьдемшилик деген касиетти мутпанъыз, ясуьйкенди сыйлап болынъыз деп, уьйретип келемен», – дейди коьп балалы шыдамлы хатын Анжела Мусаева. Солай ок, Анжела балаларына иман бойынша да тербия бермеге мутпайды. Онынъ айтувына коьре, ийманлы аьдем тувра йолдан, эш те, янъылыспас.
Анжелады ак юрегимизден Ана куьни мен кутлаймыз, балаларынъыз наьсипли болып оьсип, ана суьтин аклаганын йораймыз.

Яндекс.Метрика