Йигитлерге сый эм эстелик болсын деп

Бу шатлыклы шарады Чернобыль союзынынъ район боьлигининъ председатели Руслан Кунтувганов ашты эм соьзди «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитовка берди. Ол оьз соьзинде ХХ оьмирде Чернобыльде болып оьткен атомлы авария эм сонынъ сырагыларыннан дуныяды коршалаган аьдемлердинъ баьтирлиги не шаклы заман оьтсе де, элимиздинъ эсиннен таймайтаганын билдирди. 
Солардынъ сырасында бизим Ногай районымыздан да 32 аьдем катнаскан. Буьгуьн сол йигитлеримиздинъ атлары эм суьвретлери айырым баннер этилинип, район орталыгымыздынъ коьрнекли еринде ашылып туры. «Суьврет баннери сизинъ баьринъиз уьшин оьмирлик сый эм эстелик, оьсип келеяткан яс несиллерди патриотизм негизинде тербиялавга ийги косым болар», – деди Х.Саитов.
Оьз соьзинде ДР Халк Йыйынынынъ Депутаты, КПРФ Ногай РК 1-нши секретари Мурзадин Авезов Чернобыль атомлы авариясы элимиз уьстиннен буьгуьнлерге дейим сек (белги) берип туратаган баьле эсабында оьткенин белгиледи. «Сол казадан элимизди коршалаган йигитлердинъ хыйлысы эндигиси арамызда йок, оларга дайымлык эстелик! Буьгуьнлерде бизи мен бирге мунда турганларга уьйкен сый эм оьрмет! Баьри район чернобыльшилерине де разылык билдиремен», – деди М.Авезов.
Эстеликли шарада «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Ногай район ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, ис ветераны Абейдулла Абейдуллаев эм баскалар катнастылар, оьз йоравларын айттылар.
М. Юнусов.