• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Балаларымызга суьйиниш савкатлады

admin
Ноябрь24/ 2017

Сол маьселе мен байланыста биз, Иммунный авыл орта мектебининъ окувшыларынынъ ата-аналары атыннан, Тарумов район аькимбасы А.Зиминге сол маьселемиз бойынша демевлик эткенин тиледик. Александр Васильевич бизим тилегимизди бир иркуьвсиз кабыл этти. 
Бир неше куьн ишинде курылыс материалларын алмага деп, акша амаллары шыгарылды. Ата-аналардынъ, мектеб куллыкшыларынынъ биргелес кол коьмегин этуьви мен кесек заман ишинде коьплеген тийисли ярастырув куллыклары озгарылдылар. Айтпага, класс боьлмелерининъ тоьбеси темир конструкция аркалы коьтерилди. Мектебтинъ кайбир ерде тоьбеси де янъыдан авыстырылды.
Район аькимбасы Александр Васильевич, тек материаллык демевлигин этип калмай, балаларымызга суьйиниш эм сенимлик те савкатлады. Авыл мектебининъ баьри ата-аналары атыннан ярдам эм эс бергени уьшин район аькимбасына уьйкен савбол айтамыз!

Иммунный авыл орта мектеб окувшыларынынъ ата-аналары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group