Ийги ислерди якламага керекпиз

Йыйыннынъ куьн йосыгы бойынша Ногай районындагы эсли гражданларды социаллык яктан коршалав эм янъы сайланган район етекшилери мен йолыгыс акында соравлар салынган эди. 
Биринши сорав бойынша Ногай район Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашидхан Мурзагишиев информациясы ман йыйылганларды таныстырды. 
Оннан сонъ ойласувга шыгарылган сорав ман байланыста «Ногайский район» МО администрациясынынъ УСЗН начальниги Аскер Авезов, КЦСОН начальниги Гульфира Капитуллаева шыгып соьйледилер. А.Авезовтынъ айтувы ман, район УСЗН коллективи эсейген гражданларды социаллык яктан коршалавга айырым эс этеди. Болса да, оларга оннан да толы коьмек этпеге республика бюджетиннен тийисли оьлшемде акша карыжы шыгарылмайтаганы коьп оравлык береди. Сол борышлар 2015-нши йылдан алып йыйналып келеди. 
«Ногайский район» МО-сында КЦСОН начальниги Гульфира Капитуллаева райондагы 109 социаллык куллыкшылары авыллардагы 700-ден артык эсли аьдемлерге карав беретаганы, олар ман оьткерилетаган шаралар, исти ийгилендирмеге буршав беретаган маьселелер акында айтып озды. 
Йыйын катнасувшылары «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачынынъ куллыгын юритуьвши Фаризат Межитовадынъ соьйлевин де тынъладылар. Онынъ айтувы ман, район медицина учреждениелери эсли эм карт аьдемлерди тергев эм эмлев уьстинде айырым куллык юритеди. Коьбисинше ясуьйкен яшавшылар район больницасынынъ терапевт, кардиология, неврология боьликлеринде эмленедилер. Аьлиги заманларда, больницада яде амбулатория йосыгы ман эмленмеге эби йок карт аьдемлер уьшин, уьйде эмлевши 110 стационар ашылган. Ф.Межитовага авыл ерлериндеги медицина куллыкшыларынынъ кыйын аклары, ис аьрекети акында соравлар бердилер эм ол соларга тийисли яваплар берди. 
Йыйында район Согыс, ис ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, ис ветераны Абейдулла Абейдуллаев, Шуьмлелик школа директоры Омаргаджи Шахбанов шыгып соьйледилер. 
Йыйында соьз Ногай район етекшиси Мухтарбий Аджековка да берилди. Ол янъы сайланган район басшылары оьткен 3 ай ишинде эткен куллыклары, район етекшилерининъ республика Оькимети алдында коьтерген маьнели социал-экономикалык соравлары эм келеектеги ийги ис планлары акында хабарлады. 
Йыйыннынъ тамамын Рашидхан Мурзагишиев келтирди эм район Ясуьйкенлер совети, ямагат бир тилде болып район етекшилерининъ халк уьшин этип турган хайырлы аьрекетин якламага шакырды. 
Бизим хабаршы.