Биргелесип ислесек, етимис болар

Сессиядынъ куьн йосыгына ойласувга шыгарылган биринши сорав – «Ногайский район» МО Уставына туьрленислер киргистуьв акында район Депутатлар Йыйынынынъ депутаты Эльдар Садыков билдируьвин этти. Район депутатлары «Ногайский район» МО Уставына киргистилген туьрленислерди кабыл эттилер. Соьйтип район Уставы Дагестан Республикасынынъ Юстиция министерствосына беркитилуьв уьшин йиберилееги белгиленди. 
Сессиядынъ куьн йосыгындагы экинши сорав бойынша Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыров билдируьв этти. Онынъ айтувы ман, Ногай районнынъ ямагаты коьшимли малшылык ерлерининъ кулланувы акында соравды коьтеруьви мен байланыста «Коьшимли малшылык ерлерининъ статусы акында» деп аталган Дагестан Республикасынынъ законына туьрленислер киргистуьв акында район Депутатлар Йыйыны оьз проектин аьзирлейди. Депутатлар корпусынынъ басшысы сол проектти йыйылганларга окып эситтирди. Соьйтип болып, Руслан Насыров бу проектти комиссия эндиги де ийги этип карап болганнан сонъ, Депутатлар Йыйыны ойласувга салар, деди. Сонынъ акында оьз маслагатын «Ногайский район» МО администрация аькимбасы Мухтарбий Аджеков та берди. 
– Ер мен байланыслы сорав – ол бек оьткир сорав. Соны бек сак болып шешуьв керегеди, неге десе ер маьселесиннен тура туьрли явласувлар оьршигип кетпеге де болады. Сонынъ уьшин бу соравды шешкенде, макулласув комиссиясын туьзуьв керегеди. Бу соравды сак болып, абыт артыннан абыт алып, шешсек ийги болар деп ойлайман. Ердинъ аренда акынынъ бир кесегин олар бизим район бюджетине йибермеге макул болдылар, – деди Мухтарбий Аджеков. 
Муннан сонъ район депутатлары «Ногайский район» МО администрациясынынъ архитекторы Алибек Муллаевтинъ билдируьвин тынъладылар. Онынъ айтувы ман, 131-нши Федераллык законы ман келисли кепте авыл ерлериндеги артезианлар, электроярык, йоллар эм сондай баска социаллык объектлери баьриси де ерли администрацияларынынъ ис аьрекетине киреди. «Биз сол социаллык объектлерининъ бир кесегин эндигиден армаган авыл поселение администрацияларына бермеге деген келисуьв аьзирледик», – деди А.Муллаев. Бу сорав бойынша сессияда район депутатлары авыл аькимбаслары ман сонъында айырым йыйналып, бир ойга келмеге керек деп токтастылар. 
Район депутаты Рустем Гапаров «Ногайский район» МО янъы сайланган администрация аькимбасы аьрекет этип баслаганлы 100 куьн толганын билдирди. Онынъ айтувы ман, сол заман ишинде аз куллык этилинмеген. Болса да, район яшавшылары: «Ерли власть халкка ювык болса экен», – деген халк тилегин билдирди Р.Гапаров. Сол саялы, онынъ маслагаты ман, район етекшилери район маданият уьйинде ерли яшавшылар ман йолыгыс оьткерип, этилген куллыклар акында билдирсе ийги болар эди. 
Оннан сонъ йыйылганлар Ногай район прокурорынынъ тамада коьмекшиси Магомед Магомедовтынъ билдируьвин тынъладылар. 
Сессиядынъ тамамында «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков район администрациясынынъ оьткен 3 ай ишинде эткен аьрекети акында соьйледи. 
М. Юнусов.