Юмаклар

ортасында калакай.

4. Отыз кардаш, бири ятып, бири турып кетер.

5. Аягы ерге тиймейди, коьзи куьнди коьрмейди.

6. Бир атым бар, таныган да минеди, танымаган да минеди.

7. Доьрт агай йолга шыкканлар, эки артта, эки алдыда, алдыдагылар озбайды, арттагылар калмайды.

8. Ак кой турып кетти, кара кой ятып калды.

9. Бир куьзгим бар капаклы, эки ягы шашаклы.

10. Бир кишкенекей ак боькше, ишинде эки туьрли сувы бар.

11. Байтал тас табар, тас кулын табар, кулын таска иермес, байталга иерер.

12. Кара сыйыр баьрин де йыгар.

13. Асты сув, уьсти от.

14. Сув ишинде майлы кайыс.

15. Уьй ишинде бир терек, онынъ басы эбелек.

16. Узын бойлы, туьлки боьркли.

17. Тартпалардан тартылган, тарткан сайын сызгырган.

Ногай халк ярыкландырувшысы, фольклоршы А-Х.Ш.Джанибеков халк авызыннан йыйып алган.