Илгериликлер мен алдыга абытлармыз

РФ Журналистлер союзынынъ съездинде председательди сайлавдан баска болып, РФ Журналистлер союзынынъ уставы да янъыдан беркитилди. Организация юристи билдиргенлей, алдын беркитилген уставтынъ маьнесининъ йойылувы 2014-нши йылда НКО бойынша законодательстводынъ туьрленуьви мен байланыслы болган. А буьгуьнги беркитилген устав толы кебинде баьри кагыйдаларга коьре де келисли болады. Оннан баскалай, уставка организациядынъ сыйлы председателининъ орынын туьзуьв деген пункт та кирген. 
РФ Журналистлер союзынынъ председатели болып сайланган Владимир Соловьев законодательлик реформалар бойынша илгери туьрленислер этееги акында билдирди. 
– Согыс урыслар болатаган зоналарда куллык этетаган журналистлердинъ ислерин сонда катнаскан аьскершилердинъ эткен йигитликлери мен тенъ болувды талапламага ниетленемен, – деген ойын да билдирди. 
Владимир Соловьев М. Ломоносов атындагы МГУ-дынъ журналистика факультетин окып битирген. Оьзининъ ис аьрекетин СССР-дынъ Орта телевидениесининъ билдируьвлер службасында баслаган. Оннан сонъ «Останкино» РГТРК-да Югославияда эм Балканыда телерадиокомпаниясынынъ боьлик етекшиси де болган. Ол кайсы ерде де ис аьрекетин тийислисинше, йогары дережеде эткен. Ызгы заманларда ол «Россия-1» телеканалынынъ гендиректорынынъ маслагатшысы эм РФ Журналистлер союзынынъ секретари болып куллык эткен. 
Россия Федерациясынынъ журналистлерининъ XII съезди йогары дережеде оьтти. Бизим республикамыздан барган журналистлер де янъы сайланган РФ Журналистлер союзынынъ председателининъ янъы ой-ниетлерине уьйкен сеним этип кайттылар. 
Г. Сагиндикова. 
Суьвретте: янъы сайланган РФ Журналистлер союзынынъ председатели В.Соловьев.