• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Балык ыслав аьрекетин оьрлентуьв

admin
Ноябрь30/ 2017

Кенъесте Дагестан Республикасы бойынша Россия ФСБ Япсар управлениесининъ ваькиллери, «КаспНИРХ» Дагестан филиалынынъ куллыкшылары, балык ыслав организацияларынынъ басшылары эм байыр предпринимательлер ортакшылык эткенлер. 
Шыгып соьйлегенлер тенъиз ягасындагы килькады ыслав аьрекетин оьрлендируьв уьшин Махачкаладан Кизляр районына дейим Каспий тенъиздинъ ягасында балык ыслав 35 алатларын салув кереги акында айтып белгиледилер. Сонынъ аркасы ман йыл сайын 3,5 мынъ тоннага ювык килька ысламага амал тувады. 
Оннан баскалай, майшабак (сельдь) балыгын ыслав уьшин онавдан артык сувга тасланатаган сеткалар салув мундай кепли балыктынъ тагы да 1000 тоннадан артыгын ысламага багайт береек. Болса да, специалистлердинъ айтувларына коьре, сол затты аян этуьв уьшин «Балык ыслав эм сув биологиялык ресурсларын саклав акында» деген Федераллык законына туьрленислер киргистуьв керегеди. Соны ман бирге «Дагестанский» заповеднигининъ эм «Аграханский» табиат заказнигининъ япсарларын кайтадан карастырув акында маслагат этилинди. 
Кенъесте коьтерилген баьри маслагатлар да ойласылып каралаяк эм каспий килькадынъ эм баска туьрли сув биоресурсларын ыслав аьрекетин оьрлентуьв шаралар планынынъ проектине киргистилеек. 
Кенъесте солай ок тармак уьшин тагы да бир неше маьнели соравлар ойласылды. Солардынъ ишинде сув биоресурсларын кулланувшылар уьшин электронлы ветеринар сертификатлар тармагын кулланувга беруьв акында сорав да бар эди. Ол зат 2018-нши йылдынъ 1-нши январиннен алып ислеп баслаяк.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group