Бизим колларымыз бан

Янъыларда КЦСОН-нынъ ясуьйкенлердинъ эм сакат аьдемлердинъ куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары куьш салувы ман, кызыклы йолыгыс уйгынланды. Буьгуьнги йолыгыста Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окытувшысы, РФ Журналистлер союзынынъ агзасы Мухминат Нурадил кызы Отевалиева бизим ясуьйкенлерге оьзининъ ярасыклы суьвретлерин коьрсетип, аьр бириси акында кызыклы хабарлап, бир ерлерде суьвретлердинъ тувувы акында да айтты. Сондай кызыклы йолыгыстан сонъ баьри ясуьйкенлер де боьликке келип, хабарласып, коьргенлерине баа берип, тоьгерек сыпыра уьстинде шай иштилер.

Г. Оразалиева, КЦСОН  куллыкшысы.