• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Газ алатлардан от туьседи

admin
Декабрь01/ 2017

Эгер газ алатынынъ краны ашылып калып, газ йиберетаган болса, тез аьрекетте сол кранды яппага керек, эгер газ тармагында етиспевлик болса, газ службасына тел согып шакырмага борышлымыз. Солай ок, газ алатлар бар боьлмелер эртенъликте ел кактырылмага керек. Баьримиздинъ де эсимизде болмага керек – газ алаты газ йиберетаганын яде йибермейтаганын серник ягып тергемеге ярамайды. Сол затты биз сабынлы сув ман тергемеге керекпиз. 

От туьсуьвден сакланар уьшин, газ алатларды балаларга да яктырмага ярамайды.

От – бек кавыфлы яв. Соннан сакланар уьшин, газ алатлардынъ дурыс ислевин дайым тергеп турмага керек болады. Газ алатынынъ янында сув кийимди кептирмеге де – аьдем яшавына кавыфлы. Газ алатынынъ уьстинде асты да коьп заманларга калдырмага ярамайды, неге десе сол да куьйип, туьтеп, аьдем яшавына зарарлы болады. Аьдемнинъ сондай ойсызлыгы уьйкен зарарлы казага йолыктырмага болады. Саклык аьр ерде де керек.

А. Анваров, боьлик етекшиси, иш ислер службасынынъ подполковниги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group