Юрек дерти

Бала шагы кыйын яшав аьлде оьткен. Согыс басланган йылларда, 7-нши классты битирип, окоплар казбага ярдам эткен.1942-нши йылдынъ навруз айында Шуьмлелик авылында окытувшы болып ислеп баслайды. Сол йылларда ол Хан-Юсуп Байманбетов пан татым аьел курып яшап та баслаган. Ол бизим авылымызда биринши пионер де болган. Канитат Мусаевна маданият уьйининъ етекшиси, Куьнбатар авылында ийги аты ман белгили окытувшы, авыл советининъ секретари де болган. Ол кайсы ис орынында ислесе де, тек ийги атын-данын калдырып, куллыгын бардырган. 1958-нши йылда ол оьзининъ ис етимислери уьшин партия сырасына да алынган. 1964-нши йылда партшколасына да окымага йиберилген. 1968-нши йылда Канитат Мусаевна оьз ис аьрекетин суьт фермасында бардырады. Сонда да ол оьзин куллыксуьерлигин коьрсетти, сый, абырай казанды. Сол йыл ога авыл етекшиси болмага да сеним эттилер. Канитат Мусаевна бек акыллы, ашык юрекли кыскаяклы эди. Ол оьз авылы, халкы уьшин яны авырып ислеп юрген аьдем. Канитат Мусаевна Байманбетова авылы, эли уьшин савлай яшавы бойынша етимисли куллык эткени мен ийги эстелик, сый калдырган. 

Канитат Мусаевна бизим эсимизде оьзининъ яркын келпети мен сакланаяк. 

«Село Кунбатар» СП МО администрациясы, Согыс эм ис ветеранлар совети.