Бек уьйкен маьнели

Главная страница » Бек уьйкен маьнели

Йолыгыс «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Руслан Насыровтынъ тилек салувы ман уйгынланган. Сонда ер соравы каралды. Парламент спикери Ногай районынынъ ер соравы тынышлардан тувыл экенин белгиледи. Сонынъ уьшин бу соравды алгасамай, кезеклеп шешпеге шалыспага керекпиз. 

– Тарумов, Кизляр районларына кулланувга берилген Ногай район ерлерин кайтармага керекпиз, – деди Хизри Шихсаидов. Онынъ тапшырувы ман Ногай районынынъ ер соравын тергев уьстинде оькиметлик комиссия туьзилеек. 

Солай ок, бу йолыгыс бойынша коьшимли малшылык ерлери уьшин тоьленетаган арендалы акша бизим район бюджетине туьсееги де белгили болды. 

Э. Кожаева.