Кеспи борышларды яваплык пан толтырамыз

Мунда авыл китапханалар эм маданият уьйлерининъ етекшилери эм баскалар катнастылар. Белгиленген шарады Ногай районынынъ маданият управлениесининъ етекшиси Яхъя Кудайбердиев (суьвретте) ашты эм юритти.Бас деп ол йыйылганларды буьгуьнги кенъесте каралаяк соравлар ман таныстырды. Сонъ ол «Терроризм идеологиясына карсы турув акында» закон бойынша алынган токтасты окыды. Тагы да ол районымызда маданият боьлигининъ куллыкшыларынынъ куьш салувы ман озган шараларды белгиледи. Солардынъ сырасында «Яшавынъ калай, авылдас?» республикалык проекти бойынша оьткен шараларда ДР миллет политика бойынша министрининъ куллыгын юритуьвши Т.Гамалей эм Червленные Буруны авылынынъ маданият уьйининъ ашылувында ДР маданият министрининъ куллыгын юритуьвши З.Бутаевадынъ ортакшылык эткенлери акында билдирди. Солай ок, Яхъя Таймасханович баьри яратувшылык коллективлерге эм олардынъ етекшилерине, шараларды озгарувда этетаган ярдамлары уьшин, оьз разылыгын айтып, мунда йыйылган етекшилерди оьзи эткен куллыклары акында билдирмеге ортага шакырды. 

Оннан сонъ  С.Батыров атындагы  саниятлар мектебининъ етекшиси А.Аджибаев туьрли конкурсларда катнасып, уьстинликлерге етискен саният мектебининъ окувшыларынынъ  атларын белгиледи. Солай ок, ол саният мектебининъ меканын ярастырувда керексинетаганын, саз алатлар етиспейтаганын, ызгы йыллар штатлар азайганын айтты. 

Солай ок, буьгуьнги шарада «Ногайский район» МО-сындагы КЦСОН етекшиси Г.Капитуллаева, Орталык район китапханалар тармагынынъ директоры С.Абубекерова, район балалар китапханасынынъ етекшиси З.Биймурзаева, авыл маданият уьйлери мен ислев бойынша методисти Н.Халилова, «Халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгынынъ» етекшиси С.Караянов, Маданият учреждениелерди канагатлав бойынша орталык бухгалтериясынынъ бухгалтери Э.Такташева шыгып соьйледилер. 

Сонъ Яхъя Кудайбердиев Червленные Буруны авыл маданият уьйин Дворец культуры  деп айтпага эм ога Залимхан Зинеевтинъ атын  берсин деген аьризеди район аькимбасына язганын билдирди эм окып эситтирди. 

Эсап беруьв шарасын Яхъя Таймасханович «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековтынъ  «Кеспи борышлар, йорык, нызам» акында хатын окып тамамлады.

Н. Кожаева.