Тувган ерине йол ашылды

Уйгынлав комитетининъ сырасына район аькимбасынынъ орынбасары С.Бийтемиров, районнынъ военный комиссары А.Алимурадов, район йыйынынынъ председателининъ орынбасары У.Савкатов, ветеранлар советининъ председатели А.Шамшидов, Геметюбе авыл аькимбасы М.Салиев, Бабаюрт районынынъ ТОКС етекшиси Р.Амангулова, муниципалитет пресс-службасынынъ етекшиси М.Качакамова, аьскершидинъ йиени Б.Казбеков кирдилер. Йыйынды Бабаюрт район аькимбасынынъ орынбасары С.Бийтемиров ашты эм юритти. 

– 2016-ншы йылдынъ 19-ншы мартында излестируьв ислери озгарылув шагында «Ропша» деген излев куьби мен Ленинград областининъ Киров районында 1913-нши йыл тувган Кызыл Аьскерининъ 256-ншы стрелковая дивизиядынъ, 930-ншы стрелковой полкынынъ рядовой аьскершиси, Дагестан Республикадынъ Бабаюрт районынынъ Геметюбе авылынынъ яшавшысы Мухаммед Казбековтынъ мейити табылган. Ол 1943-нши йылдынъ 27-нши июль айында согыс майданында ян берген. 

Ерли самоуправление органларынынъ ваькиллерининъ куьши мен Бабаюрт авылында аьскершидинъ аьптеси Апай Казиевна Казбекова яшайтаганы белгили болды. Ол оьз аданасын тувган еринде койылганын суьйди. «Бабаюртовский район» МР администрациясы кыскаяклыга сол затта керекли ярдамын этпеге токтасты. «Уьйге йол» деген проект бойынша мейитти аькелуьв йолын эм кызыл аьскерши Мухаммед Казиевич Казбековты тувган еринде тийислисинше коьмуьв 11-нши декабрьде оьтеек, – деди С.Бийтемиров. 

– Меним ата-анам военкоматка сорастырув эткен эди. Ама аьскерши Мухаммед Казбековтынъ акында бир билдируьв де табылмады. Излестируьв ислери эм район администрациясынынъ ярдамы ман 1943-нши йыл ян берген акам, оьз тувган еринде тынышлы ятар, – дейди аьскершидинъ йиени Б.Казбеков.

Йолыгыстынъ тамамы бойынша, С.Бийтемиров аьскершидинъ мейитин коьмуьвин озгарув бойынша тийисли борышларды берди. 

– Мундай шара республикамызда биринши кере озгарылады. Бу сорав район аькимбасы Э. Карагишиевтинъ айырым тергеви астында турады. Аьр кимге де берилген оьз борышларына яваплы караганынъызды тилеймен, – деп белгиледи ол.