Коьп карасак та, мырадымыз толды

 

Коьк оты йыл сайын Кизляр районынынъ коьплеген авылларында янып келеди. «Газпром – мыратлар толадылар» деп айтылувындай болып, Бурумбай авылынынъ яшавшыларынынъ да мырады яшавга айланды. 

Шарада Кизляр районынынъ аькимбасы А.Погорелов, «Газпром газораспределение» – Дагестаннынъ бас етекшисининъ орынбасары Д.Бойко, Кизляр каласынынъ эм Кизляр районынынъ ерли участогынынъ етекшиси М.Чихов, «СпецГазСтрой» алдышы специалисти А.Шепиев, район авылларынынъ аькимбаслары, Бурумбай авыл яшавшылары ортакшылык эттилер. 

Коьк отын биринши кере якпага А.Погореловка эм Д.Бойкога ыхтыяр берилди.

–Авылларды газификациялавы, тек коьк оты ман аьр бир уьйди канагатлап калув тувыл, авыл яшавшылардынъ яшав аьлин ийгилендирмеге эм тоьгерек якты сакламага да амал болады, – деди район аькимбасы оьз соьйлевинде. Баска болып, район аькимбасы разылык соьзлерин Д.Бойкога, А.Шепиевке эм М.Чиховка билдирди.  Оларга районнынъ газ байланысын белсенли оьрлендирип келгени уьшин, «Кизлярский район» администрациясы атыннан Сый грамоталарын тапшырды. 

– Кизляр районынынъ Бурумбай авылына, онынъ аьр бир яшавшысына коьп заманлар саклаган газ келди, – деди Д.Бойко.

Авыл яшавшылары исшилерге эм «Газпром газораспределение» куллыкшыларынынъ оьз разылыгын билдирдилер. 

Оларга авыл яшавшылардынъ керексинуьвлерине эткен ислери уьшин район етекшилевине айырым разылыкларын билдирдилер. 

Шарадынъ сонъында шатлыклы байрамга йыйылганларга Россия халкларынынъ аьдетлик маданият орталыгынынъ «Яблонька» деген орыс халк йырларынынъ ансамбли оьз оьнерин коьрсетти. 

Суьвретте: Бурумбай авылында коьк от йиберилген шагы.