• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Суьвретшидинъ эстелигине багысланган эди

admin
Декабрь06/ 2017

 

Фильм Дагестан Республикасынынъ ат казанган саният куллыкшысы, шаир, фольклор йыювшы, хореограф, ногай живописининъ негизин салувшы С.Батыровтынъ эстелигине багысланган эди. С.Батыров 1951-нши йыл Тарумов районынынъ Выше-Таловка авылында тувган. 1971-нши йыл Дагестаннынъ художестволык училищесин тамамлаган. Ол «Айланай», «Вайнах, «Лезгинка» ансамбльлери уьшин кийимлерининъ авторы болады. Буьгуьнлерде ол арамызда йок болса да, онынъ сыйлы аты ман Терекли-Мектебте саниятлар мектеби эм орам аталганлар.

Фильм бизим замандасларга уллы суьвретшидинъ яшав йолын эм онынъ яратувшылыгынынъ бай туьп маьнесин коьрсетер ниет пен туьзилген эди. Ол бек ярык, кызыклы, оьз халкын коьтерген, баьри яктан да оьнерли аьдем эди. Оьзининъ айындырыктай, кыска яшавы ишинде, ол ногай халкынынъ маданият асабалыгына уьйкен косымын эткен. Сраждин Батыров 200-ге ювык суьвретлердинъ авторы болады. Олар буьгуьнлерде музейлерде, байыр коллекцияларында сакланадылар. Буьгуьнлерде олардынъ 30-га ювыгын янъыртпага керек. Ол туьрли туьсли миллет белгилерин кесеклеп йыйып «Айланай» фольклор этнографиялык патшалык биюв ансамблининъ сценалык кийимлеринде коьрсеткен. 7 биювлерин салган.Туьзген ансамблин халклар ара дережесине дейим коьтерген. Автор суьвретши С.Батыровка келисли оьз халкына, маданиятына, саниятына, бай тарихине уллы суьйимди, тувган ери, ата-бабалары уьшин оьктемликти фильмде коьрсетип береди. Фильмди йыйылганлар йогары коьнъилде хош коьрип карадылар. Фильмди карамага келгенлер, оьз халкынынъ, ерининъ патриотлары ногай суьвретшиси С.Батыров акында коьп йылы соьзлерин де айттылар. Сургут каласынынъ ногай яслар союзынынъ ваькили де яс режиссер А.Бакиевке эткен кыйыны, иси уьшин разылыгын билдирди.

Келеекте де яратувшылыгында бийик етимислерин йорады. 

Сургут каласынынъ ногай яслар союзы.

Суьвретте: А.Бакиев Сургут каладагы ердеслеримиз бен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group