Туьз йолга салмага ярдамласадылар

Комиссия аьрекетинде ыхтыяр саклав органлардынъ куллыкшылары, район йыйынынынъ депутатлары, администрация куллыкшылары, «сельсовет Новокохановский» авыл аькимбасы, ямагат, дин  ваькиллери эм баска шакырылганлар ортакшылык эттилер. Йыйында Кизляр районынынъ яшавшыларын шет эллер ерлеринде юрген савытлы тиресуьвлерге йибермев бойынша алынатаган амаллар акында, Сирия согысында катнасканлардынъ ой-маслагатлары бойынша, террористлик эм экстремистлик аьрекетин коймага токтасканларды тынышлы яшавга кайтарувда ярдамласув бойынша соравлар каралдылар. А.Погорелов йыйынды аша келип, Кизляр районы законга карсы савытлы кепленуьвлериннен босалмага керегин билдирди. 

– Кизляр районында оперативлик аьли авыр болып калады. Тек бир Кизляр район яшавшылардынъ Сирияда оьтетаган согысында катнасувы, коьп затты анълатады. 

Сирияда бир джихад та йок экенин, тек властьке карсы караклар, террористлер согысатаганы акында, биз ашык анълаймыз. Биз экстремизмге эм терроризмге бирге карсы болмага керекпиз.  Биз аьр бир авыл еринде аьлди тергеп, белсенли аьрекет этпеге тийислимиз. Сонынъ уьшин, Кизляр районында экстремистлик эм террористлик аьрекетлерин коймага токтасканларды кайтарувда, тынышлы яшавга уьйретуьвде демевлик этетаган комиссия куллык этеди, – деп белгиледи район аькимбасы.  

Комиссия йыйынында Кизляр районы бойынша РФ ОМВД полиция етекшиси Ш.Гасангаджиев, Депутатлар Йыйынынынъ председатели А.Амирилаев эм сондай баскалар шыгып соьйледилер. Оннан сонъ А.Погорелов йыйылганларга комиссиядынъ председатели атына ДР бойынша МВД билдируьв орталыгынынъ эсабыннан белгиленген яшавшыларды тайдырув бойынша аьризелер туьскени акында билдирди.

Комиссия соьйлегенлердинъ ойын тынълап, Кизляр районында белгиленген яшавшыларды ДР бойынша МВД билдируьв орталыгыннан эсаптан тайдырув бойынша ДР МВД Министерствосына ходатайстводы йибермеге эм комиссия ман берилген макала уьстинде аьли де ислемеге деген токтаска келди.