• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Танъ атканда энди юлдыз янар ма

admin
Декабрь08/ 2017

Концерт йыравымыздынъ мереке куьнинде озды. Коьплеген яшав йылларын йыр дуныясына багыслап келетаган Аминат Кудайбердиевады сыйлап келген аьдемлер аз тувыл эди. Онынъ бу куьнги репертуарында бурынгы халк йырларыннан алып буьгуьнлерде кенъ йырланатаган йырларга дейим бар эди. 

Аминат Таймасхан кызы Кудайбердиева белгили музыкантлар, йырлавшылар аьелинде тувган. Онынъ атасы Таймасхан Нариман авылында бек ийги домбырашы деп таныс эди, аданасы Яхъя, ким оны танымайды, билмейди… Яхъя Таймасхан увылы Кудайбердиев айтканлай: «Аминат оьнерли аьдемлер арасында оьскен, коьзин ашканда йыр эситкен аьдем болады». Аминат Кудайбердиевадынъ концертине йыйылган, авылдасларынынъ, ис йолдасларынынъ, кардаш-тувганларынынъ, досларынынъ эм онынъ яратувшылыгын суьйген аьдемлердинъ, баьрининъ де коьнъиллерине талаплы йыравдынъ, замансыз яшавдан кешкен, ялгыз кызы Гульнарага багыслап, йырлаган юрек дерти акында йыр, коьзясларын суьртпеге амал берди. Элбетте, баланъды йоюв, ога багысланган йырды сахнага шыгып, бозлав эсабында эситтируьв, енъиллерден тувыл. Тек сав яшавынъ йыр ман байланыслы болса, сол да яшамага куьш-куват беретагандыр.

Мерекели концертте Аминаттан баска болып, онынъ яратувшылыгына багысланган кешликте мерекешидинъ кыймасы Емисхан Джумагишиева, ис йолдаслары Зульфия Аджигеримова, Муслим Шаникеев пен Мурат Байгазиев, синълилери Кабират Бекбулатова ман Барият Джумагулова оьзлерининъ оьнерлерин коьрсеттилер. Кешликти уйгынлы аьлде Бурлиант Курманова ман Гульфия Кокоева юриттилер. Аминат Кудайбердиевадынъ мерекели концерти коьплердинъ коьнъиллерине етти.

Г. Курганова.

Суьвретте: Аминат Кудайбердиева концерт мезгилинде.     

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group