• Сегодня: Воскресенье, Сентябрь 25, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 25 Кырк кийик айы, 2022

Йыл окытувшысы-2018

admin
Декабрь07/ 2017

Конкурс сырагылары бойынша районымыздынъ энъ де ийги окытувшысы А.Ш.Джанибеков атындагы школасынынъ английс тилининъ окытувшысы Изабелла Леоновна Оразбаева болды. Ол районымызды конкурстынъ зональный кезегинде ваькиллеек. 

Экинши орынды Кадрия атындагы школасынынъ тарих дерисининъ окытувшысы Муратали Айнадинович Османов бийледи. Уьшинши орынды эки окытувшы: Сабират Алимжановна Агисова (Куьнбатар авыл школасы) эм Гульмира Асановна Абдулхаликова (Карагас авыл школасы) боьлистилер. 

Конкурс кызыклы эм эсте сакланув аьлде оьтти. Изабелла Леоновнага конкурстынъ зональный  кезегинде уьстинликлер йораймыз. 

Яндекс.Метрика