Ыхтыярлар яктан билимди тергев

Главная страница » Ыхтыярлар яктан билимди тергев

Диктант яшавшылардынъ  ыхтыярлар яктан билимин тергев уьшин уйгынланган. Диктанттынъ бас борышларынынъ бириси – диктанттынъ катнасувшыларына ыхтыярлар яктан оьзлерининъ билимине баа бермеге.

Диктант язувда 14 ясыннан озган аьр бир  гражданин тегин эсабында ортакшылык этпеге болады.

Диктанттынъ текстинде бас юридический анълавларды, Россия Федерациясынынъ Конституциясынынъ негизлерин, ыхтыярдынъ айырым тармакларынынъ негизлерин билуьвди коьрсетеек 30 тест борышлар бар.

Диктантта ортакшылык этуьв уьшин оьзинънинъ акында (тукым,ат, атанънынъ аты, неше ясынъда,  контакт уьшин телефон) билдируьвлерди  ДРО АЮР Аппаратына 2017-нши йылдынъ 8-нши декабрине дейим электрон почта адресине: dag.ombudsman@mail,ru яде телефон ман (8722) 673138,678799 йибермеге керек болады.

Диктант тоьмендеги адреслер бойынша озгарылаяк: Махачкала, Батырай орамы,1 (Дагестан патшалык университет), Махачкала, Шамиль проспекти,44 (Дагестан патшалык медицина университети), Махачкала, Д.Атаев орамы,5(Дагестан патшалык халк хозяйство университети).

Диктант катнасувшыдынъ аьр бирисине ортакшылык этуьв акында сертификат бериледи.