Кишкей сокпак уьйкен йолга айланган

Студент йылларынынъ кайдай завыклы куьнлерине коьтеринъки коьнъил мен суьйинеди бизим яс ердесимиз Марие Исмаилова. Онынъ балалыгы Терекли-Мектеб авылынынъ орамларында озды.А.Ш. Джанибеков атындагы мектебти алтын медальге битирип, Марие Кубанский патшалык университетининъ химия эм йогары технологиялар факультетине туьседи. Мектебте окув йылларында кызалак баьри шараларда катнасып, баргылы орынлар алып, оьзин тек ийги яктан коьрсеткен, ол «Айланай» ансамблинде бийиген. 11-нши класста ол ГТО алтын белгисин алган. Аьлиги заманда Марие Исмаилова Кубанский патшалык университетининъ 2-нши курсынынъ студенткасы. Кызалак окувга ымтылады, ол оьзининъ борышларына яваплылык пан карайды. Ийги окыган, билимли студентлерди кайзаманда да белгилегенлер. Соьйтип, Марие оьзининъ тенъ-дослары ман Сочи каласында озган савдуныялык яслар эм студентлер фестивалинде ортакшылык эткен. Бу фестивальге университетте ийги окыйтаган ясларды эм кызларды сайлаганлар эм  Марие волонтерлар сырасына кирген.  Марие оьзининъ фестивальде болган куьнлерин энъ де эстеликли эм куванышлы деп санайды. 

– Меним билимге сокпагым кишкей эди, аьли болса, ол куьннен-куьнге, йылдан-йылга уьйкен эм кенъ йолга айланады. Фестивальде катнасувым – меним тагы да бир етимисим. Ата-анам мени йигерли бол, бу яшавда оьзинъе сенип, абытынъды каты басып, мырадынъа йол ал деп уьйреткенлер. Мен сол соьзлерди шакырув этип алганман, – деп айтады Марие оьз окувы акында хабарлаганда. 

Арслан эм Кумисхан Мариеди бек ийги этип тербиялаганлар, олар аьвлетлерин ийгиликке, намыслыкка уьйретедилер. Марие оьзине коьрим этип Зухра Казбек кызы Мусауровады алган, сондай билимли эм бажарымлы болмага суьеди. Мариединъ уьстинликлерининъ шайытламалары – коьплеген грамоталар. Янъыларда да яс кызалак «Йогары билимлендируьв – Краснодар крайынынъ трансферный кавыфсызлыгы» тема бойынша конференцияда катнаскан эм ога баргылы экинши дережели диплом тапшырылган. 

Марие оьзининъ окувына мукаят, соьйтип ол кишкей аданасы Зубаирга да коьрим болады. Зубаир 9-ншы класстан сонъ Кубанский патшалык университетинде ортак кеспилик билимлендируьв институтында окыйды.

Мариединъ уьстинликлери – ата-анасына уьйкен куьез. Олардынъ суьйиниши оьрге етеди. Биз де кыздынъ уьстинликлерине суьйинип, аьли де коьп бийикликлер сагынамыз.

Г. Бекмуратова.

Суьвретте: М.Исмаилова.