• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Уьстинлиги суьйиндиреди

admin
Декабрь08/ 2017

Арсланбек ийги окувы ман бирге, каныгыслы кепте спорт  пан каьр шегеди. Онынъ кызыксынувлары кенъ: волейбол, футбол, кикбоксинг. Кикбоксинг бойынша район ярысларында бир неше кере  енъуьвши болып шыккан.

Спорт ягыннан салынган берк негизине, каныгыслыгына,  алдына салган мырадына етемен деп шалысувына коьре Арсланбек Искаков оьзининъ бийик уьстинликлери мен бизди аьли де кувандырар деп сенемиз.

М. КОЖАЕВ. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group