• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Кеспи усталыкка онъланып

admin
Декабрь08/ 2017

Проект студентлерге оьзлерининъ кеспилик билимлерин оьстирмеге амал береек.

Олимпиадада бакалавриаттынъ, специалитеттинъ эм магистратурадынъ уьйкен курсларынынъ студентлери ортакшылык этпеге боладылар.

2017-2018-нши окув йылларында олимпиада 27 онъланыста оьтеек, онда экономикадан эм эмлев исиннен алып фотоникага эм геологияга дейим болаяк.

Олимпиадада енъуьвшилер йогары окув заведениелердинъ эм тергев орталыклардынъ магистратураларына эм аспирантураларына туьспеге ыхтыяр алаяклар, «Яс – кеспишилер» деген Миллет базага кирееклер эм уьйкен россиялык  компанияларга уьйренмеге бараяклар.

2018-нши йылдынъ февраль айында олимпиададынъ уьстинликли деген катнасувшыларына  дуныялык ийги специалистлердинъ ортакшылавы ман кыскы мектеблер уйгынланаяк.

Олимпиада акында положение  эм кенъ билдируьв тоьмендеги сайтта: www.yandex.ru/profi.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group