• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ясуьйкенлерге пайдалы шара

admin
Декабрь08/ 2017

Хабарласув барысында эслилер ден савлыкка пайдалы  азыклардынъ аты ман таныстылар. Олар  узак оьмирдинъ сыры тек азыкларда тувыл экенин эситтилер. Солай ок физкультурадынъ  да маьнели пайдасы акында  тагы да ясуьйкенлердинъ эсине салынды. Хабарласувдан сонъ боьлик специалисти ясуьйкенлерди сыпырага шакырып,  юма шай уйгынлады. Белгиленген шарада ортакшылык эткен социаллык буйымларды алувшылар  боьлик куллыкшыларына заманларын кызыклы озгармага куьш салганлары уьшин оьз разылыгын билдирдилер.

Н. Аджибаева.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group