• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Ак юректен савбол айтаман

admin
Декабрь08/ 2017

Бас деп больницадынъ балалар боьлигининъ етекшиси Тотана Шомаровага, Динислам Мустафаевке, балалар поликлиникасынынъ етекшиси Альфира Абдулкеримовага, медсестралар Ашувхан Мунгайтпасовага, Фатима Батыровага, Марина Умаровага, Назира Аблезовага, Фарида Оразалиевага, Магира Муталлаповага разылыгымды билдиремен. Бу медсестралар уныгымды аьруьв карадылар. Мага оны  шомылдырмага, асын бермеге ярдам эттилер. Кишкей балаларга памперс бек коьп керегеди, соны мага медсестралар Назира ман Марина аькелетаган эдилер. Боьликте тазалыкты тутатаган санитаркалар Оля Аблемитовага, Эльмира Аблезовага, Алимет Умаровага, Куьлсим Аблезовага да оьз разылыгымды билдиремен. Кайдай ийги, тап куьннинъ коьзи бизди яз куьнинде йылыткандай, эмленгенлердинъ юрегин йылыткан куллыкшылар ислейди больницадынъ балалар боьлигинде. Олардынъ кайбириси  меним уныгымды келип карап, нешик деп арымай, ялкпай сорап турдылар. Олар оьз ислерин намыслы кепте толтырадылар. Салият  Котова заман-заманы ман ас аькелетаган эди. Больницада авырыганларга берилетаган ас ийги деп те айткым келеди. Айырым разылык больница етекшиси Фаризат Янибековна Межитовага. Ол балалар боьлигининъ етекшиси мен уныгыма «Нутрилон» балалар асын тегин беретаган эдилер.  Мен больницадынъ баьри куллыкшыларына да ден савлык, оьз ислеринде уьстинлик эм сый йорайман. Мени мен бирге больница куллыкшыларына баладынъ атасы Кадрали, акалары Тимур, Мунир, абалары Альфира, Келимат, анасы Зарема савбол айтадылар.

Н. Мустафаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group