• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Авыр авырувдан эмленмеге болады

admin
Декабрь08/ 2017

 

Хатынларда онкология авырувлар сырасында биринши орынды онынъ муьшесиндеги сисик (РМЖ) тутады. Муьшесинде авыр маразлы  кыскаяклылардынъ кардашларында да сол авырувдынъ болувы баскаларга коьре 2-3 кереге артады, аьптеси яде синълисинде болса, 8 кереге дейим де артпага болады. Кыскаяклыдынъ муьшесинде авыр авырувдынъ тувувына тамакланувдынъ йосыгы да оьз себебин этеди. Солай ок белгиленген авырув гипотиреоз, атеросклероз, секерли диабет маразлыларда болмага болады. Ызгы йыллар РМЖ оьрленуьвинде уьйкен эс этиледи сисикке келтиретаган авырувларга, айтпага: диффузная мастопатияга, узловая мастопатияга, фиброаденомага.

Маразды белгилер уьшин бас деп авырувлыдынъ айтканын тынълап, кыскаяклыдынъ бала эмдиретаган муьшесин тергеп карамага, 35 ясындагы эм сосы ястан арткан хатынларга маммография этпеге тийисли. Соьйтип тергевлерди оьткен кыскаяклыда, авыр авырув аянланса, ол эмленуьв уьшин онкодиспансерге йибериледи, маразынынъ кезегине коьре эмленуьв йосыгы каралады.

Аявлы хатынлар, ден савлыгынъызга эс этинъиз, заманында врачка барынъыз, оьз алдынъызга эмленменъиз. Авыр авырувдан баслапкы кезеклеринде эмленмеге болады, сога мысаллар коьп, оьзинъизди эм ювыкларынъызды сакланъыз.

М. Янмурзаева, врач — онколог.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group