Элимизге зарарлы

Белгиленген акция Социаллык-маданият баславлар фонды ман Савлык саклав министерствосынынъ коьтергишлеви мен озгарылды. «Бу заманга Россияда ВИЧ-пен  900 мынъ аьдем зарарланган. Саьат сайын элимизде 10 аьдемге югады. Биз уьйкен маьне беремиз яслар ман билдируьв куллыкларга», – деди Социаллык-маданият баславлардынъ  фондынынъ президенти Светлана Медведева.

Акция бойынша элимиздинъ йогары окув ошакларында, ортак кеспилик билимлендируьв учреждениелеринде, школаларда эм медицина учреждениелеринде туьрли шаралар озгарылган: ашык студентлер форумы, интернет-дерислер, тоьгерек столлар, ВИЧ-пан яшаган балалар уьшин саваплык акциялар, спорт турнирлер.