Алдыда куллыклар коьп

Кади сакат болса да, Россия, Болгария, Англия эллеринде тхеквондо эм каратэ бойынша Европа чемпионатында ез медалине тийисли болды. Терекли-Мектеб авыл аькимбасы З.Аджибайрамов Кади Магомедовка авыл депутатлар карары ман ер участогы берилгенин билдирди. Яс Терекли-Мектеб авылда тувган, аьлиги заманда Махачкалада юридический колледжде окыйды эм Паралимпийский ойынларга аьзирленеди. Оьз ягыннан яс спортсмен район аькимбасына оьз разылыгын билдирип, тувган ерин суьетаганын айтты, неге десе мунда онынъ балалыгы оьткен. Солай ок ол савбол оьз тренери А.Менласановка айтты. Разылык соьзлери мен Терекли-Мектеб авыл ясуьйкени Б.Мавлимбердиев эм ястынъ атасы И.Омаров соьйледилер.

Сонъында М.Аджеков оьзининъ Туьрк элине барганы акында хабарлады. Онынъ айтувына коьре, миллионлаган ногайлар яшайтаган элде коьплеген йолыгыслар оьткерилген, мунда бизим районга йиберилеек инвестициялар соравлары каралды. Анкара, Конья, Стамбул калаларында район аькимбасы авыл хозяйство эм экономика бойынша министерстволары, сатув-промышленный палатасынынъ ваькиллери мен коьрисип, маьнели соравларды коьтерди. Йолыгыслардынъ ийги сырагылары бар деп айтпага боламыз. Туьрк бизнесменлер бизи мен ислемеге аьзир экенин билдирдилер, келеекте тери асыллайтаган завод, теплицаллар, юн юватаган, кийим тигетаган фабрикалар курмага мыратлар эм амаллар бар. Дагестан Республикасында 5 миллионнан артык койлар бар эм йыл сайын олардан 10 мынъ тоннадан артык юн алынады. Мухтарбий Кошманбетович оларга Туьрк эли мен тенълестиргенде, Россияда газга эм электроярыкка баалар тоьмен экенин айтты. Бу соравларды толысынша карамага уьшин Махачкала каласында келеяткан йылдынъ март-апрель айларында экономикалык форум озаяк, мунда юзден артык инвесторлар катнаспага ниетленедилер. Солай ок бизнесменлерди эт асыллав соравы да кызыксындырды. 2018-нши йылдынъ январь айында форумга аьзирлев аьрекетин юритуьв уьшин бир неше инвесторлар келеек, олардынъ коьбиси – туьрк ногайлар, олар ногай шоьлине келип ислемеге суьедилер. Олардынъ айтувына коьре, бизим ердеслеримиз ата-бабалары тувган ерге кайтпага, кенъ шоьлимиз оьрленсин деп куллык этпеге суьедилер. Соьйтип соьйледи олар Гельчуг каласынынъ мэри Мустафа Алтын-Таш пан йолыгысканда. Бу ерде халктынъ да анълаганы керек, районымыз дайым оьрленсин деп олар да аьрекет этпеге керекли, оьз соьзин айтпага керекли. Бу сорав уьстинде ойларынъыз тувса, бизим газетамыздынъ бетлеринде ашык этип айтпага боласыз. Биз, район яшавшылары, район аькимбасы алып барган йолды якламага керекпиз.

Солай ок М.Аджеков келеяткан юмада кайдай куллыклар этилинееги акында айтты. Районга республика министерстволар эм уьйкен организациялар етекшилери келееклер. Бу юмадынъ ишинде Орта-Тоьбе авылына газ йиберилеек, соны ман байланыста киши юма бир куьнге Карагас авылында газ берилуьви токтаяк. Солай ок бу юмадынъ ишинде Карасув авылында телефон байланыс курыгы салынаяк. Районга ДР мелиорация министерствосыннан ерлер мелиорация эм татавылларды тазалав соравларын шешуьв бойынша ваькиллер, район еринде банкоматлар салув соравларын карав уьшин ДР бойынша Сбербанк етекшиси келееклер.

Йыйын барысында М.Аджеков ДР Савлык саклав министерствосы Ногай район ЦРБ бас врачынынъ орынына конкурс озгарылганын билдирди. Конкурс сырагыларына коьре, бу орынга Фаризат Межитова сайланган. Район аькимбасы янъы сайланган бас врачын кутлады эм уьстинликли куллык йорады. Мухтарбий Кошманбетович авырувлыларды дарманлар ман канагатлав бойынша больница куллыгы район администрация эм правосаклав органларынынъ тергеви астында экенин билдирди. Оьз ягыннан Ф.Межитова район аькимбасына савбол айтты эм кыйын соравларды шешуьв уьстинде ислеегине сендирди.

Туьрли категориялы ерлерди дурыс кулланув бойынша УСХ етекшиси А.Аманов шыгып соьйледи. Саваплык «Инсан» фондынынъ етекшиси А. Атангулов район организацияларына Сакатлар куьнине багысланган шарада катнасканы уьшин оьз разылыгын билдирди. Ол Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси К.Отегеновага «Инсан» фондыннан разылык тапшырды.

Э.Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.