• Сегодня: Вторник, 31 января, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 31 Канътар айы, 2023

Демократиялык оьрленуьвдинъ берк негизи

admin
Декабрь12/ 2017

СССР-да 1977-нши йылга дейим, 5-нши декабрьде 1936-ншы йылда беркитилген СССР Конституция куьни белгиленип келген (биринши Конституция элимизде 1924-нши йылда алынган). Муннан сонъ байрам 1977-нши йылдынъ 7-нши октябрине коьширилген, неге десе сол куьн СССР-дынъ янъы Конституциясы кабыл этилинген («Оьрленген социализмнинъ Конституциясы»). Конституция куьнин байрамшылав аьдети аьлиги замандагы Россияда да тутылады. 1993-нши йылдынъ 12-нши декабринде савлайхалклык тавыславы ман Россия Федерациясынынъ Конституциясы кабыл этилинеди. 1994-нши йылдагы Россия Президентининъ Указы ман 12-нши декабрь патшалык байрамы эм тыншаюв куьни деп белгиленген эди. 

Болса да, 2004-нши йылдынъ 24-нши декабринде РФ Государстволык Думасы Россия Федерациясынынъ Куллык кодексине туьзетуьвлер киргисткен эм 2005-нши йылдан алып, 12-нши декабрь куьни – Россияда эндиги тыншаюв куьни болып саналмайды. Сол куьн Россиядынъ эстеликли куьнлерининъ сырасына киргистилген.

Конституция куьни – элимиздинъ энъ маьнели куьнлерининъ бириси. Конституция Россиядынъ баьри ыхтыярлар тармагынынъ тамыры деп эсапланады эм баска законлардынъ маьнесин эм иштелигин белгилейди. Буьгуьнги РФ Конституциясы – Россия патшалыгынынъ демократиялык оьрленуьвининъ берк негизи. Ол тек ийги ниетлердинъ куры декларациясы болып калмайды, ол аян ислеп турган документ болады. Кайсы бир элдинъ гражданини уьшин де Конституция – ол биринши кезекте билмеге тийисли Закон, неге десе законларды билуьв эм билимли кепте кулланып болув – тийисли яшавдынъ нормасы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group