Бизге десе, турган болса экен

Ерли етийыллык мектебин окып кутарганнан сонъ, Терекли-Мектебтеги интернатта турып, окувын бардырады. Бу йылларын Зейнадин уьйкен суьйиниш пен эсине алатаган эди. Терекли-Мектебтеги интернатта ол белгили, уллы ногай шаири Гамзат Аджигельдиев пен бир боьлмеде яшаган, сонъында оларды бактылары тагы да аьскер сырасында да бирге болмага буйырды.  Зейнадин Токтарбий увылы Шугаипов Махачкаладагы авыл хозяйство йогары окув ошагын окып битиргеннен сонъ, ис аьрекетин Ногай районынынъ Карл Маркс атындагы совхозында бас зоотехник болып баслаган. Оннан сонъ Зейнадин Токтарбий увылы Шугаипов Тарумов районында зоотехник, авыл советининъ, исши комитетининъ председатели, суьт фермадынъ етекшиси болып куллыклар эткен. 

Зейнадиннинъ коьп коьмеги халкымызга тийген, ол катнаспаган курултай да, конференция да озбаган десек те, оьтирик болмас. Ис аьрекети бойынша ол оьзин тек ийги этип коьрсетип болган аьдем, коьплеген Сый грамоталарга, савгаларга тийисли болган. 

Зейнадин уьйкен эм татым аьелдинъ басы да эди. Мен онынъ акында язувым босына тувыл, мен оны бек ювык таныганман. Ол мага уллы шаиримиз Гамзат Аджигельдиев акында коьп хабарлаган. Ол Гамзаттынъ касиетин де, кимлер мен окув йылларында кайтип катнасканын да ийги билетаган эди. Сол хабарлар ман меним кызыксынувым тек мага тувыл, бизим келеектеги, яс несилимизге де бек керекли эди, ама ол язып мага еткермеге уьлгирмеди. Аявсыз ажал оны бизден айырды, а кайдай ниети бар эди оьзининъ тувган куьнин шатлык пан белгилемеге. Бизим сонъгы кере расувымызда ол мага: «Алгасама, Анвар-Бек, мен сага аьруьв этип Гамзаттынъ акында оьзимнинъ мерекемди белгилегеннен сонъ язып берермен», – деген эди. Тек оькинишке… Зейнадин мен Гамзаттынъ тувган куьнлери де ювык болып келеди. Зейнадин карагыс айынынъ 12-нши куьнинде, Гамзат болса, сол айдынъ 21-нши куьнинде тувган эдилер. 

Оькинишке, буьгуьнлерде экеви де бизим арамызда йок. Зейнадин Шугаипов, мен аьруьв таныган эм бир неше куьнлер-туьнлер узагында хабарлаган аьдемимиз уллы Гамзат акында эскеруьвлерин алып кетти. Тек ол бир зат та калдырмады деп айтсак та, оьтирик болар, ол мага хабар кебинде айтканлары меним эсимде, ама оьз колы ман язган болса, ийги болаяк эди. Зейнадин Токтарбий увылы Шугаипов бек билимли де аьдем эди. Ол язган макалалар «Шоьл тавысы» республикалык эм Тарумов районынынъ «Рассвет» газета бетлеринде дуныя ярыгын коьрген.

Зейнадин Токтарбий увылы Шугаипов бизим эсимизде дайымларга калаяк. Ол турган болса, буьгуьнлерде оьзининъ 80 йыллык мерекесин белгилеек эди. Ама оннан калган бизге тек эс. 

Соьзимди тамамлай келип, Зейнадиндей аьдемлер аз тувыллар, сондай эсли, коьп билген аьдемлерден коьрген, билген затларын язып алмага керекпиз. 

А. Култаев, шаир.

Суьвретте: З.Шугаипов.