Ясларга коьрим

1987-нши йылда СССР-дынъ МВД органларында аьрекетин бардырып  баслайды. 1997-нши йыл Россия МВД-сынынъ Ростовтагы Йогары школасын окып кутарады. Муннан бир йыл алдын Дагестаннынъ Первомайское авылында Салман Радуевтинъ караклары ман аманатка алынган аьдемлерди босатувда катнасады. Сол аьсерде Магомед Гусейнович СОБР-дынъ  (Тез етуьв специальлик отряды)  командирининъ орынбасары болган. 1999-ншы йылда ол Дагестаннынъ Цумадин эм Ботлих районларына келген караклар ман йигитлерше согыскан. Кеспи борышын толтырувда йигитлиги уьшин РФ Президентининъ буйрыгы ман (14.05.2007й.) милиция полковниги Магомед Гусейнович Баачиловка Россия Федерациясынынъ Баьтири деген сыйлы ат берилген. Ол йигитлик ордени мен, «За отвагу» эм «За заслуги перед Отечеством» 1-нши эм 2-нши дережели медальлер мен савгаланган. 

2009-ншы йылдынъ 24-нши июлиннен алып М.Баачилов ДР кавыфсызлык советининъ секретари болады.

Н. Кожаева.

Суьвретте: М.Баачилов.