Йыры ман коьнъиллерге етеди

–  Терекли-Мектебтеги оьнер школасында окыганым, онда баслангыш  музыкалык аьзирликтинъ негизин алганым мага музыкалык училищеде окымага коьп коьмек этти. Терекли-Мектебте мени музыкага уьйреткен окытувшыларым Залимхан Максутов, Солтахан Джумакаев мени анъ негизлерине уьйретип калмай, меним юрегиме музыкага суьйимди оьмирге салганлар деп ойлайман, – деп эскереди Муслим оьзининъ биринши окытувшылары акында. – Махачкаладагы музыкалык училищеде де бизге оьз исин суьйген окытувшылар карсы келди деп ойлайман. Бизди кобызда ойнавдынъ сырларына уьйрететаган окытувшымыз Игорь Иванович Коробчук  Анвар Аджибаев экевимизди Махачкаладынъ школаларына балалардынъ алдында кобызда ойнамага аькететаган эди. Игорь Ивановичтинъ соьйтип этуьвининъ себеби, мага коьре, ол кобызды сол шаклы да суьетаган болган, сол суьйимди ол бизим ойнавымыз бан болган шаклы  коьп балалардынъ юреклерине эндирмеге шалысатаган эди, – деп бардырады оьз эскеруьвлерин М.Шаникеев.

Музыкалык училищеди кутарганнан сонъ, Муслим аьскер сырасында да оьз борышын толтырганнан сонъ, Ногай патшалык оркестринде баян ойнавшы эм Терекли-Мектеб  оьнер школасында баян классында окытувшы болып куллык этип баслайды. Оркестрда уста йырлавы ман эм ойнавы ман тынълавшылардынъ эслерин  каратып келеди Муслим. Солай ок, ол саният мектебинде де баьри куьшин де, билимин де салып, яваплык пан куллык этеди. Сонынъ акында республикалык конкурсларда биринши орынды алган онынъ окытувшылары шайытлайдылар: Рахим Балкаев,Исмаил Аблезов, Фарид Шаникеев эм баскалар. 

Былтыр Муслим Шаникеевтинъ яшавында суьйингендей оьзгерис болды. Ол Дагестан Республикасынынъ министрининъ атыннан музыкалык оьнерди кенъ таралтканы, балаларды музыкага уьйретуьвде етискен уьстинликлери уьшин Сый грамота  ман савгаланды. 

 – Меним мырадым –  саният мектебинде мен окыткан балалар музыкага суьйимин сав яшавы бойынша юреклеринде саклаганы, школадан сонъ да музыка тармагында оьз окувларын бардырганы. Сонынъ уьшин мен балаларды окытканнан баска оларга оьзимнинъ  музыкага алаллыгым ман, куьнде де  музыка ман каьр  шегуьвим мен коьрим коьрсетпеге шалысаман. 

Муслим Шаникеевтей аьдемлер тувыл ма, бав оьстирген аьдемдей болып, оьзлерининъ куьшин, талабын аямай куллык этуьви мен исинде ийги емислер табатаганы.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ.