• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Эсап бердилер

admin
Декабрь15/ 2017

Ямагат-политикалык эм криминогенлик аьл йылдынъ басыннан алып Терекли-Мектебте  бир кепте болып келеди. Ямагат йорыкты коьлем аьдем йыйылып бузув аянланмаган, солай ок миллетлер ара эм дин негизинде урыслар болмаган.

2017-нши йылдынъ ишинде Терекли-Мектеб администрациясын канагатлайтаган участковый уполномоченныйлар  ман 12 кыянатлык, 169 административлик ыхтыяр бузувлар, гражданлар  ман бир тил табув аркасында 59 билдируьв алынган, сонынъ ишинде экстремизм бойынша – 8 эм 4 аьдемнинъ туратаган ери белгиленген, сонынъ ишинде Ногай район бойынша ОМВД излейтаган 1 аьдем.

Полициядынъ участковый уполномоченныйлары наркотикли амалларды таралтатаган аьдемлер акында билдируьв алув уьшин гражданлар ман бир тил таппага шалысадылар. Эсап беруьв мезгил ишинде наркотикли амаллар айланувы ман, туьбек пен савда этуьв мен  байланыслы кыянатлык белгиленмеген. КоАП РФ 6.8 статьясы бойынша  1 административлик правобузув табылган.

Эсап беруьв мезгилде Терекли-Мектеб авыл администрация еринде полициядынъ уполномоченный участковыйлары дин экстремизмге эм ясларды НВФ сырасына тартувга карсы шаралар озгарганлар. Дин экстремизмнинъ зарары акында яслар арасында анълатув куллык юритуьв бойынша Терекли-Мектебтинъ диншилери мен йолыгыс озгарылган.

Кыянатлыктынъ алдын шалув эсапта ОМВД-да  Терекли-Мектебтинъ 102 яшавшысы турады. Полициядынъ уполномоченный участковыйлары  бу аьдемлер мен кыянатлыктынъ алдын шалув бойынша  дайымлык куллык юритедилер. 

Солай ок, полициядынъ уполномоченный участковыйлары Терекли-Мектебте регистрациясыз  яшайтаганларды  яде бизим элде баска элдинъ гражданларынынъ турув йосыгын бузатаганларды билуьв мыратта уьй-уьйге кирип тергев куллыгы юритиледи. Миграциялык законодательство тармагында тергевлер аркасында 5 административлик правобузувлар табылган.

УУП ОМВД-дынъ баска куллыкшылары ман бирге диверсионный-террористлик актлар болдырмас уьшин хыйлы куллык юритедилер. Полициядынъ уполномоченный участковыйлары оьзлери канагатлайтаган ерде коьлем маданият, спорт шаралар озгарылган мезгиллерде ямагат йорыкты саклав куллыклар юритедилер. Яшавшылар арасында сак болмага тийисли, шек калдыратаган  затларга эс этуьв керекли экени акында  анълатув куллык этиледи.

ПДН инспекторлары ман бирге 22 саьаттен сонъ ямагат ерде ясуьйкенлерсиз юрген балаларды белгилев бойынша куллык юритиледи. Озгарылган куллык аркалы 1 правобузув табылган эм сол ис ясы етпегенлер мен куллык этуьв бойынша комиссияга йиберилген.

Бу куьнлерде байыр малларды аман саклав соравы оьткир турады. Сувыклар туьсуьв мен бирге Ногай район еринде тувар малдынъ йок болувы йыйы йолыгатаган болды. Район авылларында, сонынъ ишинде Терекли-Мектебте, тувар мал туьнде кырда калады, куьндиз бактажысыз багылады. Сондай аьл урыларга малды аькетпеге онъайлык тувдырады. Сонынъ уьшин де малга куьндиз де, кеше  де карав кереги акында яшавшыларга анълатылады.

Солай ок, шыгып соьйлевлерде полиция капитаны И.Акманбетов, полиция майоры К.Кусепов, полиция капитаны Ш.Рамазанов, полициядынъ тамада лейтенанты А.Тунгатаров, полициядынъ киши лейтенанты А.Танбулатов ортакшылык эттилер, оьз ерлеринде кайдай куллык этилетаганы акында билдирдилер.

Солай ок,  Россия ОМВД-сынынъ Ногай районы бойынша етекшиси,  полиция подполковниги А.Койлубаев, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов шыгып соьйледилер.

Шыгып соьйлевлерде маьселелер эм оларды шешуьв  йоллары белгилендилер. Куллыкта бас маьне авылдынъ санитарлык аьлине эм Терекли-Мектеб еринде экстремизм эм терроризм идеологиясынынъ яйылувына карсы куллык юритуьвге берилмеге кереги белгиленди.

Шара озган мезгилде уполномоченный  участковыйлар берилген соравларга явапладылар.

Савлайын алганда Терекли-Мектебти канагатлайтаган участковыйлардынъ куллыкларына яравлы  деген баа берилди.

А. ДЖУМАЕВ, РФ ОМВД-сынынъ Ногай районы бойынша ОУУП эм ПДН тамада уполномоченный участковыйы.                                             

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group