Аьелде китаптинъ орыны

Семинар кызыклы болып оьтти.  Шара мектеб китапханалар гимни мен басланды. Окувшылар китап акында, китапхана куллыкшылары акында ятлавлар окыдылар, кызыклы хабарладылар. «Бизим аьелде китап пен досласадылар» деген конкурстынъ сырагылары бойынша ислер выставкасы уйгынланган. Белгили шаиримиз етекшилейтаган «Тулпар» адабиат биригуьви мен «Ногай шаирлери эм язувшылары – балалар ятлавларында»  деп аталып, авызлама журнал аьзирленген. «Яратувшылык» биригуьви ногай адабиатында язылган  миллет кийимлерди коьрсетти, солай ок, келген конаклар 9-ншы класс окувшысы Карина Зарманбетовадынъ ислерининъ «Меним дуныям» деп аталган выставкасы,  8-нши класс окувшысы Лейла Кошановадынъ (етекшиси С.Мансурова) фотовыставкасы, «Уста коллар» биригуьвдинъ «Окыйтаган кызалак» иси, 8-нши класс окувшысы Камиля Камаловадынъ (етекшиси Ф.Салимова) оригами иси мен таныстылар.  «Ата-аналар ман бирге окув – ол ийги!» деп мастер-класс Карагас авыл мектебининъ ана тил окытувшысы Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова коьрсетти, ол дерис-конференцияды да юритти. Конференцияда окувшылардынъ 8 иси коьрсетилди. Аьр бир ис оьзинше баскаланатаган эди, шарада ата-аналар да белсен катнастылар. Катнасувшы окувшылар «XXI юзйыллыктынъ окувшылары» деп муьйислер аьзирлегенлер. 

Шара барысында «Аьел окув аьдетлерин янъыртув» деп аталып, тоьгерек стол озды. Коьплеген маьселелер ортага  салынды, оьз доклады ман Ленинаул орта мектебининъ китапхана куллыкшысы К.Асманбетова шыгып соьйледи, оьз сулыбы ман Эдиге авыл орта мектебининъ китапхана куллыкшысы Г.Давлетова боьлисти. Шарада шаир эм журналист С.Майлыбаева, баслапкы класслар окытувшылар методикалык биригуьвининъ етекшиси Г.Абдулхаликова ортакшылык эттилер. Шарада К.Отегенова, мен, А.Биарсланова, Н.Шураева, М.Кидирниязова эм мектеб китапхана куллыкшылары соьйледик. 

Шара кызыклы болып оьтти.

С.Оразбаева, УО специалисти.