• Сегодня: Воскресенье, 4 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 3 Карагыс айы, 2022

Борышлар заманында тоьленсин

admin
Декабрь15/ 2017

Борышлыларга заман-заманы ман газ акын тоьлев акында билдируьвлер йибериледи, ама олар сол кагытка маьне де бермейдилер. Айлак бир вайымсызлардынъ борышлары он  мынълаган маьнетлер де  болады. 

Абонентлерге йылдынъ ызгы айында  акша тоьлемеге онъайтлы болсын деп, «Газпром межрегионгаз  Махачкала» Дагестаннынъ калаларында эм районларында орынласкан территориаллык участоклардынъ эм абонет службалардынъ куллык этуьвининъ графигин туьрлендирген. Сол буйрыкка коьре, абонент службалар декабрь  айдынъ юма сонъгы куьнлеринде де ислеек эм газ уьшин акша алаяк. Абонентлер оьзлерининъ борышларынынъ кадерин билмеге, тенълестирип карамага эм кулланылган газ уьшин акша тоьлемеге боладылар.

«Газпром межрегионгаз Махачкала» пресс-службасы.

Яндекс.Метрика