• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Яшавын спорт пан байланыстырып келеди

admin
Декабрь22/ 2017

Алимурза Кельдимурат увылы Агисов 1957-нши йылдынъ 8-нши апрелинде Ногай районынынъ Куьнбатар авылында тувып-оьскен. Ерли мектебте билим алган. 1975- нши йыл Хасавюрт каласындагы педагогикалык училищединъ физкультуралык боьлигине туьседи. Аьскершилик борышын толтырув эр аьдемнинъ бас борышларынынъ бириси. Эр борышын Алимурза Кельдимурат увылы шет эли Германияда толтырды. Аьскер сырасыннан келгеннен сонъ яс педучилищеде окувын тамамлап, окытувшы кесписин байырлайды.

Яс алдында янъы мыратлар тувдылар. Ол сол мырадларды яшавга шыгарып баслады. 1979-ншы йыл бакты ногай ясты Ногай районынынъ Карагас, Шуьмлелик авыл орта мектеблерине аькеледи. Оннан сонъ, ол оьзи тувган Куьнбатар авылында ис аьрекетин бардырады. Оьз ян косагы Сабират Алимжан кызы ман бактысын байлап, татым аьел курады. Экеви де буьгуьнлерде Куьнбатар авыл орта мектебинде балаларга билим берип, окувшылардынъ билимин, тербиясын арттырып келедилер. Ол яны ман сайлаган кесписине уьйкен коьнъил мен киристи. Онынъ арувсыз, яваплы толтырган иси, окувшыларына суьйими уьйкен етимислер аькелди. Мине коьп йыллар бойы, ол оьз окувшыларынынъ юрегинде спортка суьйимди оьстирип, спорт пан кызыксынувын арттырып келеди. Ол енъил атлетика бойынша I-нши разрядлы спортсмени болады. Окытувшы район, республика бойынша ярысларда ортакшылык этип, коьп кере чемпион атына да тийисли болган. 1982-нши йыл спорттынъ енъил атлетикадан республика бойынша ярысында Ногай районынынъ йыйылма командасынынъ тизиминде М.Сеитов, А.Сагиндикова, У.Дильманбетов, А-Г.Алигаджиев эм команда капитаны Алимурза Кельдимурат увылы болып район атыннан етимисли ортакшылык эткен заманлары да болды. Онынъ сав яшавы спорт бан байланыслы болып келеди.

Бу окув йылынынъ ишинде де онынъ етекшилиги мен республика бойынша Махачкалада оьткен ярысында Куьнбатар авыл орта мектебининъ 9 окувшылары, айтпага, А.Саянов, Р.Суюндиков, З.Карамурзаев, Э.Янполов, М.Агисова, И.Такаев, А. Межитов, И.Мутаиров, А.Куванаева ортакшылык этип, ГТО-дынъ алтын белгилерине тийисли болганлар. Балалардынъ спорт ярысларынынъ бийикликлерине етисуьви, элбетте, физкультура дерисиннен окытувшыдынъ ийги ислеви эм оьз куллыгына алаллыгы ман байланыслы. Бу йылдынъ ноябрь айында, Махачкалада Е.Исинбаева атындагы стадионында оьткен Дагестан Республикасынынъ яшавшылары арасында Савлайроссиялык физкультура- савландырув комплексининъ ГТО нормаларын толтырув бойынша чемпионатында ортакшылык этип, республикадынъ физкультура бойынша окытувшылар арасында Алимурза Агисов нормативлердинъ баьри кеплерин де алтын белгиге берип, 3-нши орынга тийисли болган. Дагестан Республикасынынъ спорт бойынша министерствосынынъ уйгынлав комитети атыннан ога ийги коьрсетимлери уьшин 3-нши дережели диплом ман медали савгаланды.

Сыйлы окытувшыдынъ Куьнбатар авыл яшавшыларынынъ эм ис йолдасларынынъ арасында сый-абырайы уьйкен.

Оьз исин яны ман суьйген, ясларды спорт пан кызыксындырып келген окытувшыдынъ аьрекетинде келеекте де етимислер коьп болганын, тек авыл орта мектебининъ тувыл, районнынъ, республикадынъ атын коьтерген ийги спортсменлерининъ саны оьсип келгенин йораймыз!

Г. Нурдинова.

Суьвретте: енъуьвши Алимурза Агисовка Сый грамота тапшырув мезгили. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group