Шоьлим меним – аьдуьвлеген бесигим

Аьдемди Алла-Таала бир ериннен хош коьрип алады дейдилер, мысалы, бийимеге керек аьдемнинъ аяклары куьшли ислейди, басыннан суьйилген болса, ол аьдем аьлим болмага керек, бу соьзлерди де мен сол бир йолыгыста эситкенмен эм эсимде де калдырганман. Шаир де солай болар, онынъ анъ-акыл яктан байлыгы ога ятлав язбага буйырады. Шаир аьдем терен ойлы, караслы, аьр бир сезимди юрегиннен оьткерип, янындагы аьдемнинъ куванышын, кайгысын боьлисип турады. Онынъ асарларында заманга келисли халк яшавы, тувган ерлери, суьйикли анасы, аьдуьвлеген бесиги… Бу темаларга багысланган ятлавлары, меним янымдагы ис йолдасым, шаир, журналист Гульфира Бекмуратовада да бар.

Аьдемнинъ янында турып, мен оны аьруьв таныйман деп айтып болмайтаганынъды буьгуьнги йолыгыстан сонъ анъладым. Мен Гульфира ман ога багысланган йолыгысларда болып, онынъ акында коьп янъылыклар эситтим эм аштым. Ога дейим мен Гульфирады кайсы ягыннан да билемен деп ойлайтаган эдим. Болса да, мен онынъ кайсы ерлерде де акыйкат экенин айтаман, ол ашувланса да, акыйкатлык пан ашувланады…

Оьткен юмадынъ сонъгы куьнлеринде Терекли- Мектеб авыл китапханасында шаир Гульфира Абудин кызы Бекмуратовадынъ тувган куьнин белгилеп, мерекели кешлик озгардылар. Кешликти китапхана куллыкшысы Сапихан Курпаева юритти. Кешликте Кадрия атындагы мектеб окувшылары окытувшысы Мархаба Базарбай кызы Мансурова ман, Гульфирадынъ энеси, Дагестан Республикасынынъ ат казанган окытувшысы Фатима Янмурза кызы Ярлыкапова, шаирлер Магомет Кожаев, Салимет Майлыбаева, Карагас авыл орта мектебининъ окытувшысы Нурсият Зиявдин кызы Зарманбетова, «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Эльмира Юнус кызы Кожаева бар эдилер. Аьр бириси Гульфирадынъ акында йылы соьзлер айттылар. Аьр бириси шаирди туьрли ягыннан ашыклады.

Нурсият Зарманбетова шаирдинъ ятлавларына анализ этти, Магомет Кожаев онынъ ятлавлары акында, энеси Фатима Ярлыкапова онынъ кайдай аьдем экени акында, Эльмира Кожаева ол кайдай журналист экени акында эм Салимет Майлыбаева оьзинъ кыймасына, калемдасына ийги йоравларын йорап кеттилер. Окувшылар шаирдинъ ятлавларын орыс, ногай тиллеринде окыдылар. Баьри каравшылардынъ да юрегине Элина Мансуровадынъ усташа ятлав окувы тийди. Ол автордынъ юрек сезимлерин тийислисинше тынълавшыга еткерип болды.

Гульфирадынъ заьлимдей ятлавларына анъ да салынган. Сол йырларды бизим артистлеримиз Гульфия Кокоева, Фарида Шомаева, Адильхан Межитов, Яхъя Кудайбердиев, Гульназ Теркеева йырлайдылар. Буьгуьнги кешликте компьютер аркалы Фарида Шомаевадынъ йырлавында «Кешир мени», «Аданасыма» деген йырларын эситтик, Гульназ Теркеева болса, бизге занъыратып, «Оьктем халкым» деген Гульфира Бекмуратовадынъ соьзлерине оьзи анъ салган йырын да йырлап эситтирди. Мерекешиге багыслан- ган кешликтинъ сонъында Ногай район ЦБС етекшиси Сабират Абубекерова келген конакларга разылыгын билдирип, Гульфирага ийги йоравларын, онынъ ятлавларын суьйип окыйтаганы акында айтып, кишкей савкат берди. Йолыгыс уйгынлы оьтти, Гульфира Бекмуратовады сыйлап келген конаклар, окувшылар эстеликке суьвретке туьстилер.

Г. Сагиндикова.