Афганистанда ян берген аьскершилердинъ эстелигине

1).13-нши февральде Афганистанда ян бергенлердинъ эстелигине багысланган Дагестан Республикасынынъ дзюдо бойынша ХV чемпионаты 5 саьатте ашылаяк (волейбол орталыгы «Труд» стадионында оьтеек, чемпионат 10 саьаттен кешки 7 саьатке дейим озгарылаяк).

2).14-нши февральде – Афганистанда ян бергенлердинъ эстелигине багысланган Дагестан Республикадынъ дзюдо бойынша ХV чемпионаты 2 саьатте ябылаяк (волейбол орталыгы «Труд» стадионында уйгынланаяк, чемпионат 10 саьаттен туьски 2 саьатке дейим оьтеек).

3).15-нши февральде Афганистанда ян берген дагестаншылардынъ эстелигине багысланган митинг оьтеек эм 10 саьатте Шамиля проспектиндеги аьскерши-интернационалистлердинъ эстелигине шешекей салынаяк.

4).15-нши февральде 12 саьатте аьскерши-интернационалистлердинъ сынтаслары койылган оьликке барылаяк, шешекей салынаяк.