Оьнерлеринъ оьр этилсин, Ногайым!

Культура яшавына да уьйкен маьне береди Мухтарбий Кошманбетович, мине уьш йылдан бери ол уйгынлаган эм кенъ йолга салган «Ногай Эл» радиостанциясы аьрекетлейди. Суьйип тынълайдылар район яшавшылары радиоберуьвлерди, кызыклы хабарларды, ногай йырларды, районымызда болатаган оьзгерислердинъ акында билип турадылар. 

Янъыларда радио суьювшилерге кайдай кызыклы оьзгерис болып кетти. Мине эки йылдан бери Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылда радио «Ногай Эл» баргысынынъ тапшырув церемониясы оьтеди. Быйылгы кешлик бек кызыклы, коьнъил коьтеринъки аьлде оьтти. «Алмаз» банкет залында кешликтинъ конаклары, каравшылар, йырлавшылар, артистлер йыйналганлар. Ортада орынласкан сцена туьрли туьсли шарлар ман ярасыкланган. Кешликти ДР ат казанган маданият куллыкшысы Хамид Якубов эм йырлавшы Фарида Шомаева юриттилер. Йырлавшыларга баргы тапшырув уьшин шарага «Ногайский район» МО аькимбасы К.Янбулатов, ДР Халк Йыйынынынъ Депутаты М.Авезов, «Ногайский район» МО маданият управлениесининъ етекшиси Я.Кудайбердиев, Бабаюрт районынынъ Геметюбе авылыннан ФНКА ревизионлык комиссиясынынъ агзасы, МВД ветераны А.Алыпкачев, Геметюбе авыл поселениесининъ Депутатлар йыйынынынъ депутаты Х.Кулаев, Астрахань каласыннан «Эдиге» яслар орталыгынынъ директоры Э.Идрисов, композитор, ДР ат казанган артисти У.Ваисов, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, Ногай патшалык драмалык театрынынъ директоры Б.Джумакаев, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева эм боьлик редакторы М-А.Ханов, орталык китапханалар тармагынынъ директоры С.Абубекерова, шаир, РФ Язувшылар союзынынъ агзасы Ф.Сидахметова, «Ногай Эл» радиостанциясынынъ директоры Н.Аджекова, шаир, ана тил окытувшысы С.Майлыбаева, Карагас авыл клубынынъ директоры А.Аблезова, «Ногай Эл» радиостанциясынынъ куллыкшысы А.Нургишиева шакырылганлар.

Оьзининъ ярасык биюви мен кешликти Ногай патшалык этнографиялык биюв ансамбли «Айланай» ашты. Сценага «Домбыра» деген йыр ман биринши болып Москва каласыннан келген талаплы йырлавшымыз Абуддин Нурлубаев шыкты. Ога баргыды «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Зейнадинович Янбулатов тапшырды. Оьз соьйлевинде район етекшиси аьлиги кыйынлы заманда халкымызды бирлестирген оьзгерислер бек керекли эм маьнели экенин белгиледи. Ол келген конакларды шоьл еримизде хош алып, ак юректен баргыга тийисли болган йырлавшыларымызды кутлады. Бу шарады уйгынлавшы Мухтарбий Аджеков келген конакларга хош алув соьзин айтып, узак ерден келгенлерге разылык билдирди, баьрисин де шатлыклы байрам ман кутлады. Келеекте де мундай оьзгерислер коьп болсын деген йоравын эситтирди. 

Аьр бир баргы тапшырувшы баьрисин де кутлап, оьз ийги йоравларын айттылар. Разылык соьзлер «Ногай Эл» радиостанциясын уйгынлавшы Мухтарбий Кошманбетович эм радиостанция директоры Нурлыхан Шатемировна Аджековлар атына айтылды. Халкымыз уьшин олар этетаган куллык аьдемлердинъ юрегине, янына тиймей болмайды. Маданиятымызды оьрлендируьв уьшин олар туьрли ерлерде яшайтаган ногайларды бирлестиредилер, йырлавшыларымызга аьли де уьйкен бийиклерге етисуьвге демевлик этедилер.

Радио «Ногай Эл» баргысына талаплы йырлавшыларымыз тийисли болды. Астрахань каласыннан йырлавшы Линара Иргалиева, Санкт-Петербургтан «Россия» каналында «Главная сцена» проектининъ катнасувшысы Саид Ибрагимов, Ставрополь крайыннан Майя Рамазанова, агалы-инили Ислам эм Загир Сатыровлар, Тимур Мурзаев келдилер. Солай ок баргы йырлавшыларымыз Алибий Романовка, Сейпудин Карагуловка, Фатима Нурлубаевага, Руслан эм Лина Яриковларга, Ариф Темировка, Айгуль Джумагуловага, Бегали Куруптурсуновка, Джамбулат Караевке, Мавлимберди Кишинеевке, Зульфия Аджигеримовага, Фарида Шомаевага, яс йырлавшы кызларымыз Айлин Аджиевага эм Мадина Картакаевага тапшырылды. Концертте Гульназ Теркеева, Гульмира Аджатаева, Оля Нурлубаева, Кызылгуль Кудайбердиева йырладылар. Радио «Ногай Эл» баргысынынъ II тапшырув церемониясы коьтеринъки коьнъилде оьтти. Биз бу оьзгерис йыл сайын бизим коьнъилимизди коьтерип турар деп сенемиз. 

Г.Бекмуратова.