• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Халкымызды бирлестируьвге йол ашып

admin
Январь11/ 2018

   Йылы ниетли, кардаш-аданаслык йолыгысты аша келип, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков буьгуьн туьрли регионларда бирге яшайтаган ногайларымызды бирлестируьв уьшин тар катнасувларды юритуьв акында келисуьв туьзилеегин билдирди. Район етекшиси йыйылганларды келген конаклар ман таныстырды. Баслапкы соьз КЧР Ногай районынынъ аькимбасы Энвер Керейтовка берилди эм ол туьрли регионларда шашырап яшайтаган халкымыз, боьтен де ясларымыз бирлеспеге, катнаспага керегин белгиледи. «Сол ниет пен де биз буьгуьн катнасувларга уьйкен йолды ашамыз», – деди ол. Оьз ягыннан Э.Керейтов «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджековты район етекшиси болып сайланганы ман кутлады. Муннан сонъ келген конаклар атыннан Нефтекумск кала округынынъ Думасынынъ председателининъ орынбасары Агали Канаев, КЧР Ногай районынынъ Депутатлар Йыйынынынъ председатели Исмаил Катаганов, Ставрополь крайынынъ муфтийининъ орынбасары, Нефтекум район имамы Файзерахлан-аьжи Эсенов, Нефтекум районынынъ «Коясулинское» АО генеральный директоры Заурбег Шерпеев, бизим район ясуьйкенлери атыннан Рашид Мурзагишиев ийги йоравларын эм кенъеслерин айттылар.

   Йолыгыстынъ ызында келген конаклар «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджековка эм ол оларга оьз савгаларын тапшырдылар.

   Сол куьн ок КЧР Ногай районы, Ставрополь крайынынъ Минераловод районынынъ Канглы авылы, Нефтекум эм бизим Ногай районы арасында экономика, маданият, яс-явка, спорт бойынша катнасувлар акында келисуьвге кол басылды.

   М. Ханов. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group