• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Районга коьп куллык эткен

admin
Январь12/ 2018

    Шатлыклы шарады Терекли-Мектеб авылынынъ аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов ашты эм оьзининъ соьзинде Ногай районнынъ тарихинде Б.Аджибаевадынъ уьйкен орыны акында айтып, халкымыздынъ атаклы кызынынъ яшав йолы акында кыскаша билдируьв этти.

    «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков Б.Аджибаевадынъ яшавы оьз халкына куллык этуьвдинъ яркын уьлгиси болатаганын белгилеп, оьз орынында куллык эткен аьр бир аьдемге сондай белсенлик, сондай кайратлык йорады. Район депутатларынынъ йыйынынынъ председатели Р.Насыров Б.Аджибаева яшаган уьйге мемориаллык такта салынувы акында сессияда алынган карарды окыды.

    Районнынъ эсли яшавшыларынынъ бириси, ис ветераны, ДР «Яслардынъ ат казанган насихатшысы» Й.Агаспаров, ис ветераны Э.Абубекерова бирге ислеген, бирге окыган йыллары акында хабарладылар, Балбийке Алимурза кызынынъ исте каныгыслыгы, халкы уьшин яны авырыйтаганлыгы, онынъ аьдемшилиги акында айттылар. Районнынъ Ямагат советининъ председатели Э.Саитов Б.Аджибаева районга эткен куллыкты буьгуьнге дейим бир етекши де этпегенин белгилеп, сондай аьдемлерге тийисли сый этилмеге керегин айтты эм келеекте Терекли-Мектебтинъ бир орамына халкымыздынъ кайратлы кызынынъ атын бермеге керегин йорады.

    Район йыйынынынъ депутаты, авылдасы Р.Гапаров, окувшысы Г.Тавакалов Балбийке Алимурза кызынынъ акында эскеруьвлери мен боьлистилер. Мемориаллык тактады ашпага сый «Ногайский район» МО администрация аькимбасы Мухтарбий Аджековка эм Балбийке Алимурза кызынынъ окувшысы Георгий Тавакаловка этилди.

    Мемориаллык такта ашылган сонъ Балбийке Алимурза кызынынъ эри Зубаир Зиней улы район етекшилерине ян косагынынъ Ногай район уьшин эткен куллыкларына йогары баа берип, тийисли сый эткенине, эслеп келгенлердинъ баьрине де оьзининъ уьйкен разылыгын билдирди.

    М.КОЖАЕВ.

    Суьвретте: мемориаллык такта ашылув мезгилинде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group