• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Бир зат та мутылмаган

admin
Январь11/ 2018

Эстеликке амаллар элимиздеги савлай юридический эм физический лицоларыннан йыйылаяк. Мемориаллык комплекслери халк пан йыйналган карыжларга салынаяклар.

Краснодар крайынынъ Муьлк катнасувлары бойынша департаменти Тамань районында мемориаллык комплекслерининъ тек биревининъ курылысына 1 гектардан артык ер майданын шыгарган. Аьлиги заманда Керч каласынынъ районында экинши комплексининъ курылысына да ер каралады. 1941-нши йылдан алып 1945-нши йылга дейим элимизди РФ регионларынынъ яшавшылары коршалаганнан себеп, мемориалларда элимиздинъ баьри регионларынынъ байраклары эм герблери, Россия Федерациясынынъ баьри субъектлерининъ композициялары коьрсетилееклер.

Баска болып, онда Уллы Аталык согыс данъкынынъ музейи де туьзилеек. Сондай савлайроссиялык кенълиги болган мемориаллык комплекси СССР заманларыннан алып курылмаган. Оьз ыхтыяры ман этилген саваплык карыжларына курылаяк эстеликлер шынты халктыкы болаягына соьз йок.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group