• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Туврашылыкты талаплав – бас борыш

admin
Январь11/ 2018

    Аьлиги заманларда Ногай район прокуратурасында Анварбек Сейтиев – етекши, онынъ орынбасары Аскер Дильманбетов, тамада коьмекшиси болып М.Магомедов, делопроизводство куллыкларын Зарифа Темирова этедилер. Зарифа Суюндиковна Темирова ис йолдаслары арасында сый-абырай ман пайдаланады. Онынъ куллыгынынъ бас борышы – архив документле- рин тергев, сайгаластырув. Ушынын айтканда, Зарифа прокуратура ишинде болатаган куллыклардынъ баьри сырын да, сыбырын да биледи. Онынъ ис стажы 10 йыллардан артып барады.

    Буьгуьн прокуратура куллыкшыларынынъ кеспи байрамы, сол байрамды оларга ийгилик пен, ийги йыл сырагылары ман йолыкканды йораймыз.

    Г. Сагиндикова.

    Суьвретте: прокуратура куллыкшылары ис орынында.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group