• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Келеекке — сеним мен

admin
Январь11/ 2018

    Аьлиги заманда дуныя яшавшыларынынъ 14 процентке ювыгы яде 1 миллиардка ювык аьдемлер сакатлар боладылар.
    Сакатлардынъ яшав аьллерин ийгилендируьв – РФ Президентининъ Россиядынъ Федераллык йыйынына каратылган язбаларында белгиленген приоритетли борышлар санында.
    Социаллык тармагында, бюджет ягыннан финанслав болса да, косымша финанс амалларсыз маьселелер шешилип болмайды. ДР Ногай районы уьшин ондай косымша ери – 1992-нши йылда туьзилген «Ногайский район» МО-сынынъ Яшавшыларды социаллык коршалав фонды. Ол – ямагат организация, республикалык, район эм ерли бюджетлерден амаллар алмайды. Онынъ толысув фонды – саваплык взнослар (район учреждениелерининъ, организацияларынынъ эм предприятиелерининъ куллыкшыларынынъ кыйын акынынъ 0,5 процентин коьшируьв).
    Фонд бу аьрекетте белсенлик пен катнасатаган район учреждениелер, организациялар эм предприятиелер коллективлерине ак юректен разы. Олар – билим управлениеси, маданият боьлиги, ветуправление, «Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясы, КЦСОН, «Айланай» ансамбли, Оькимет драмтеатры, Халк алатлар оькимет оркестри, район китапханасы, район маданият уьйи, С.Батыров атындагы саниятлар мектеби, авыллар администрациялары, балалар яратувшылык уьйи, «Карлыгашлар» балалар ансамбли, авыл хозяйство управлениеси. Оькинишке, бу амаллар етиспейди.
    Биз саваплык организация эсабында социаллык маьселелерди ямагат ягыннан коьмексиз толысынша шешип болмаймыз.
    Быйылдынъ 29-ншы ноябрь куьнинде «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы, СЗН Фонд Советининъ Председатели М.Аджеков сол саваплы аьрекетте катнаспайтаган организациялар эм учреждениелер етекшилерине ис коллективлерде анълатув ислер юритпеге керек деп хатлар йиберген.
    Быйыл авыл поселениелер администрациялары ман соьйлесуьв негизинде Фонд амалларыннан 100 гражданларга коьмек эсабында ятар орын алатлар берилген.
    Савлыгы ягыннан кыйналатаганлар да, ямагат ягыннан сондай каьр шегуьвди сезселер, танълагы куьнге сенимлик туваяк.
    М. Бекбулатов, район бойынша СЗН Фондынынъ толтырувшы директоры.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group