• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Яшавшыларда сорав тувганнан сонъ

admin
Январь11/ 2018

    Биз, редакция куллыкшылары да, халкымыз уьшин оьз исимизди бардырганнан сонъ, ямагатта тувган соравга тувра явапты Ногай районымыздагы Пенсионлык фондынынъ етекшиси Г.З.Мамаевке бердик.

    Ол бизим сол соравымызга булай явап берди: «Пенсионлык фонды Ногай райо-нында кайтип болган, соьйтип бар, аьр бир авылда пенсия пайлайтаган куллыкшылар да – оьзлерининъ ис орынларында. Тек олардынъ бас офиси Бабаюрт районында болаяк. Бабаюртка тек бизим район тувыл, Кизляр, Тарумов районлары да киредилер, баьриси доьрт район. Мен бу ерде район яшавшыларымызда аьли де тувмага болатаган соравлардынъ бириси – былтыр аьр бир пенсионерге берилген 5 мынъ маьнет акша (бир кере берилген косымша) бу йыл берилеек пе? дегенге де анълатув этип кетейим. Сол акша бир кере берилип койган, бу йыл сондай зат болмаяк.

    Г. Сагиндикова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group