• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Кенъеслер бермеге боласыз

admin
Январь12/ 2018

   а) политикалык партияларды, солай ок политикалык партиялардынъ регионаллык боьликлерин эм баска туьзилис подразделениелерин, эгер политикалык партиядынъ уставы ман соларга тийисли еринде сайлавлар ман байланыслы соравларды шешуьвде оьз алдына катнаспага болатаган ыхтыяр берилген болса, яде политикалык партиядынъ толы ыхтыярлы (етекши) органы ман кандидатуралар бойынша соларга кенъеслер беруьв ыхтыяры тапшырылган болса;

   б) ямагат биригуьвлердинъ аьрекетин йорыкластырувшы федераллык законодательствосы ман келисли кепте кайсы ды бир уйгынлав-ыхтыяр кебинде туьзилген ямагат биригуьвлерди, солай ок ямагат биригуьвлердинъ регионаллык боьликлерин эм баска туьрли туьзилис подразделениелерининъ (эгер сол зат ямагат биригуьвдинъ уставына карсылык этпейтаган болса), сонынъ эсабында сакатлардынъ ямагат биригуьвлерин;

   г) яшайтаган ери, куллыгы, служба ери, окыйтаган ерлери бойынша сайлавшылар йыйынларын;

   д) муниципаллык образованиелерининъ ваькиллик органларын. Биз районымыздынъ сайлавшыларын быйылдынъ 18-нши мартында Россия Федерациясынынъ Президентининъ сайлавларында белсенли ортакшылык этпеге шакырамыз! Йогарыда белгиленген кенъеслер быйылдынъ 26-ншы январине дейим Ногай районнынъ Терекли-Мектеб авылынынъ Карл Маркс атындагы орамынынъ 39-ншы меканындагы Ногай район территориаллык сайлав комиссиясында алынады. Сонынъ акында 8-256-21- 4-54, 8-928-504-79-48 телефон номерлери мен занъ согып билмеге боласыз.

   Ногай район территориаллык сайлав комиссиясы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group