Халк яшавынынъ бияласы

    Бизим заманда – ол журналистика ман каьр шегетаган коьплеген аьдемлердинъ кеспи байрамы. Олардынъ санында – баспа, солай ок электронлы газеталардынъ эм журналлардынъ куллыкшылары энди бу байрам ман тек газеталар куллыкшыларын тувыл, информацияды аьзирлев эм яюв ман каьрлейтаган баьрин де кутлайдылар.

    Газеталарсыз эм журналларсыз бу куьнлерде яшавды коьз алдында келтируьв кыйын. Россияда 83 мынънан артык СМИ- лер регистрацияланган. Баьриси РФ еринде коьлем информация амаллар 102 тиллерде шыгарылады, солардынъ ишинде – Дагестан халкларынынъ тиллеринде шыгарылатаган баспа амаллар.

    Оьзлериннен алдынгы бир неше несиллердинъ ийги аьдет- йорыкларын саклап, Дагестан Республикасынынъ журналистлери бирлик россиялык информациялык ерди туьзуьвге, республикадынъ социал- экономикалык аьллерин, анъ- акыллыкты оьрлендируьвге, патриотизмди тербиялавга, ямагатта анъ-акыл баалыкларды саклавга сезимли уьлис косадылар. Коммуникацияларга аьлиги караслар журналистикадынъ армаган оьрленуьви уьшин уьйкен аьллер аштылар. Ямагат ой-ниетининъ оьрленуьвине коьлем информация амалларынынъ себеплик этуьви коьп кереге оьскен. Буьгуьнде коьлем информация амалларынынъ саныннан да бек информациядынъ сапатлыгы, онынъ заманга келислиги, акыйкатлыгы, кеспилик яктан ийги берилетаганы бек маьнели. Сонынъ уьшин журналистлердинъ баьри затты ийги коьрсетип болувы маьнели.

    1997-нши йылдан алып Россия Баспа куьнинде уллы журналистлерге коьлем информациялар амаллар тармагында етискен етимислер уьшин Россия Президентининъ премиялары эм баска федераллык эм губернаторлык премиялары тапшырылады. Яс журналистлер янъы проектлер оьрлендируьвге патшалык пре- миялар аладылар. Сол куьнге адабиатлык конкурслар эм конференциялар озгарув ийги аьдет болган. Онда баспа шыгармалар ваькиллери сулыбы ман эм келеекке оьз планлары ман боьлиспеге боладылар. Оьзимиздинъ кеспи байрам куьнин йолы- га берип, биз, артка коьз таслап, сырагылар келтирмеге шалысамыз.

    Бир йыл, кезекли 12 ай озды. Сол заман ишинде биз сизге суьйинишли эм кайгылы куьнлер, эстеликли оьзгерислер, бизим яшавымыздынъ туьрли тармакларында етисилген етимислер акында билдирмеге шалысканмыз. Оьз макалаларымызда биз миллет байрамлар, туьрли миллетли, атлары белгили дагестаншылар, коьп миллетли дагестан студентлерининъ яшавы акында язганмыз. Биз оьз окувшыларымызда аьелди эм аьел баалыкларды сыйлап болувды кеплемеге шалысканмыз. Газета бетлеринде биз коьп маьселели соравлар акында эм олардынъ шешилуьв йоллары акында язганмыз. Бизге элимиздинъ туьрли ерлериннен коьп хатлар келеди: бизим Дагестан Республикасынынъ туьрли районларыннан, Москвадан эм Сургуттан, Шешен Республикасыннан, Кобан ериннен эм Эдил бойдан…

    Баьри журналистлерди кеспи байрам куьни мен ак юректен кутлайман, оларга йогары алаллыгы уьшин разылыгымды билдиремен. Оьткен йыл ишинде биз 30 такыйкалы 11 телеберуьвлер шыгардык. Оларда ногай халкымыздынъ маданияты, аьдет-йорыклары бас орында эди. Быйыл, сол аьлде аьрекетимизди бардырып, 12 телеберуьвлер шыгармага ниетимиз бар. «Шоьл тавысы» республикалык ногай газетасына язылганларга уьйкен савбол айтамыз. Биз «Ногай газетамыз – аьр аьелге» деген шакырув астында куллык этемиз.

    Э. Кожаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакторы.