Танълагы куьнге сенимлик тувдырады

 – Дагестан Аькимбасынынъ Язбасы танълагы куьнге сенимлик тувдырады. Рамазан Гаджимурадович буьгуьн де республикада орын табатаган маьселелерди белгилемей калмады. «Пайдалы эм дурыс ислемеге керек!» – Дагестан Аькимбасынынъ  бу соьзлери республикадагы аьлди ийгилендируьв уьшин куьндегилик исте шакырув эсабында болмага керек. Язбада авыл хозяйствосынынъ оьрленуьвине, товарлар болдырувда куьндесликти кайтадан тувдырувга, аьрекет этип болатаган предприятиелерди яклавга, Дагестаннынъ квалификациялы специалистлердинъ туткан орыны бааланатаган гидроэнергетикалык куватлыгын кулланувга эс каратылган – бу зат, соьзсиз де, яшавшылар онъайлыгынынъ сапатлы туьрленуьвине аькелер. 

Кизляр районынынъ аькимбасы Александр Погорелов:

– Мен уьшин энъ маьнели онынъ республика оьрленуьвининъ бас стратегиясы акында айтканы. Ол зат биз биревден бойсыныслы болмага керек тувылмыз деген акында айтады. Рамазан Абдулатипов айтканлай, Дагестан ийги, экологиялык яктан таза, сапатлы азыклар болдырувшы болып болаяк. Дуьги оьстируьв, малшылык, эгиншилик тармакларында импортозамещениеге йол алув бизге, Дагестаннынъ энъ уьйкен агропромышленный районынынъ яшавшыларына, бек маьнели, неге десе ол, соьзсиз де, ис орынлар туьзуьвге аькелеек эм байыр продукцияды болдырувга, солай ок налог негизин арттырувга себеплик этеек. Элимиз бойынша туьзилген енъил тувыл экономикалык аьл бизим баьри амалларды кулланув ман Россиядынъ эм Дагестаннынъ сайлаган йолы ман бармага себеплик этпеге керек.

Бабаюрт районынынъ аькимбасы Эльдар Карагишиев:

– Рамазан Гаджимурадович оьз соьйлевинде регионга РФ Президенти Владимир Путин, РФ Оькиметининъ Председатели Дмитрий Медведев эм СКФО-да РФ Президентининъ Толы ыхтыярлы ваькили Сергей Меликов айырым эс карататаганларын белгиледи. Белгилев керек, ол республикада буьгуьнде орын табатаган оьткир маьселелерде толысынша токталды. Оннан баска болып, патшалык власть органларынынъ аьне яде мине етекшилери не уьшин ис орынларыннан босатылганларын анълатты. Абдулатиповтынъ соьзлери бойынша, тапшырмалар оларды биз соьзсиз толтырылмага керек уьшин бериледи. Бас деп, олар – РФ Президентининъ майский указлары, импортозамещение, республика оьрленуьвининъ приоритетли проектлери. Оннан баска, басланган проектлерди яшавга шыгарувды бардырмага керек. Бабаюрт районында малшылык комплекслер салынган, АПК оьрленуьвине, кулланылмаган авыл хозяйстволык ерлердинъ пайдалыгын арттырмага, районга инвестициялар киритпеге, социал-экономикалык аьлди ийгилендирмеге керек. Бу йыл финанс ягыннан бек авыр, ама соны ман коьп борышларды, сонынъ ишинде республика етекшисининъ Язбасында белгиленгенлерди, шешуьв уьшин уьйкен куллык этпеге туьсеек. Бизге аьли биргелесип, каныгыслы ислев керек. Рамазан Абдулатипов айтканлай, энъ маьнелиси, биз не этпеге керегин билемиз, энди баьри карарларды бажарымлы аьлде яшавга шыгарылувы бек маьнели.