• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Тил бирликте яшайдылар

admin
Январь12/ 2018

    1967-нши йыл Салимет Бает кызы Калинин авылына окытувшы болып ислемеге келеди. 1968-нши йылдынъ басында сол авылдынъ яшавшысы Маутали Кельдасов пан бас косадылар. Кырда кайдай аяз болса да, тойлар палаткадынъ ишинде оьтетаган эди эм машиналар да танъкы болганга, келинди ашык машинадынъ тоьбесинде аькелетаган эдилер.

    Соннан бери 50 йыл озып кетти. Салимет Бает кызы Калинин авылында 35 йыл окытувшы болып ислеп, абырай-сый казанган. Ол оьзининъ куллыгын бек суьйген. Кайдай уьйкен 10 балалы аьелде яшаган. Тезек пен оьтпек те салган, кол ман кир деювган, конакларды да аткарган. Баьри куллык та уьш мелтели керосинкадынъ уьстинде этилинген.

    Сондай уьйкен аьелде яшап эм ислеп, куллыгында бир неше грамоталар ман, «Социалист базластынъ енъуьвшиси-74» деген медаль мен савгаланган, «Старший учитель» деген атка тийисли болган.

    Атайым Маутали Байтув увы- лы да район организацияларында водитель болып ислеген, куллык эткен ерлеринде сый казанган. Ол да бир неше кере грамоталар ман, медальлер мен савгаланган.

    Бу куьнлерде Мауталидинъ эм Салиметтинъ 3 увылы, 2 кызы уьйкен аьел курып, татым яшайдылар. Балалардан тувган 13 унык эм йиенлер мен куьезленип, Калинин авылдынъ яшавшылары Маутали эм Салимет Кельдасовлар турадылар. Элли йыл бирге яшав аз тувыл. Мен баьри уныклары, йиенлери атыннан атай ман тетейди бирге яшав курганлы 50 йыллык мерекеси мен кутлайман, оларга ден савлык, наьсип, тынышлык, тагы да коьп йыллар яшаганды йорайман.

    АЗИЗА КЕЛЬДАСОВА, Калинин авыл школасынынъ 8-нши класс окувшысы.

    Суьвретте: Маутали эм Салимет Кельдасовлар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group