• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Халк аьдетине таянып ислейдилер

admin
Январь14/ 2018

   Аьлиги заманда Ногай ЦРБ-да янъы типовой 100-ге ювык орынлы больница куллык этеди. Сонда баьри керекли УЗИ, ЭКГ, физотерапия, массаж эм баска кабинетлери баьри де ишинде, авырувлыларга бир меканнан баскасына юрмеге туьспейди.

   Мени больницадынъ терапия боьлигинде эмледилер. Алдынгы эски больница меканындагы терапия боьлиги мен аьлигиди тенълестируьв кыйынлы. Мунда таза ярык кенъ палаталар, аьр бирисинде бет-кол юватаган ери, мекан ишинде аьжетхана, телевизор эм сондай баска онъайлыклар бар. Энъ маьнелиси – терапия боьликтинъ кишкей тыпак коллективи. Больница куллыгы енъиллерден тувыл. Болса да, медсестралар Наида Тилекова, Алтынай Тангаева, Айгуль Эстувганова, Амина Курманбаева, Рудана Кыдырныязова, Арувзат Оракова аьр бир авырувлыга тийисли эмлев йорыкларын заманы ман этпеге уьлгиредилер. Аьр бириси ногай аьдети мен ятканларга «акай», «абай» деп янасып, аьруьв соьзлери мен де сенимлик бередилер. Боьтен де куьндизги медсестра Алтынай Тангаевадынъ куллыгын белгилемеге керегеди. Мундагы куллыкты соьйтип тийисли кепте йогары билимли врач-терапевт Динара Аккишиева уйгынлайды. Сондай яхшы ногай аьдетлерине таянып ислейтаган коллектив соларды несилден-несилге берип барса бек аьруьв болар эди. Мен оларды Янъы йыл ман кутлап, оьзлерине ден савлык, уьйлерине берекет, наьсип йорайман!

   Больницада ас та диеталы, енъил эм даьмли: мунда столга сары май, салатлар да салынады. Столовыйдагы ас беруьвши Апузар Зункарнаева аьр бир аьдемди шыдамлы, ашык юреги мен канагатлайды. Дурыс, больницада кемшиликлер де йок тувыл. Болса да, йылдан-йылга барган сайын солар да шешилер деп сенемен, неге десе оьткен йыллардагы маьселелер шешилип барадылар. Ногай ЦРБ-дынъ аьлиги бас врачы Фаризат Межитова билимли эм яваплы етекши эм ол район медиклерининъ куллыгын ийгилендирмеге онъланган.

  М. Ханов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group